“Yambathani . . . ububele, ukuthobeka kwengqondo, ubulali, nokuzeka kade umsindo.”—Kolose 3:12

Xa utshata wakha intsapho entsha. Nangona useza kuqhubeka ubathanda yaye ubahlonela abazali bakho, ngoku iqabane lakho ngoyena mntu ubalulekileyo kuwe emhlabeni wonke. Le nto isenokungamkeleki lula kwezinye izalamane zakho. Kodwa iBhayibhile ingakunceda ugcine uxolo nezalamane zakho, njengoko usebenza nzima ekwakheni intsapho entsha.

 1 BATHOBELE ABAZALI BEQABANE LAKHO

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Beka uyihlo nonyoko.” (Efese 6:2) Noba umdala kangakanani na, ufanele ubathobele abazali bakho ngalo lonke ixesha. Yazi nento yokuba neqabane lakho lifanele libathobele abazali balo. “Uthando alunakhwele,” ngoko ungaboni ngathi iqabane lakho lihoya abazali balo ngaphezu kwakho.—1 Korinte 13:4; Galati 5:26.

OKO UNOKUKWENZA:

  • Sukusoloko ukhalaza ngelithi, “Intsapho yakho isoloko indiphoxa” okanye uthi “Umama wakho akazange khe andincome”

  • Zam’ ukujonga izinto ngendlela iqabane lakho elizijonga ngayo

 2 THETHA XA KUYIMFUNEKO

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Indoda iya kumshiya uyise nonina, inamathele emfazini wayo baze babe nyama-nye.” (Genesis 2:24) Xa utshata, abazali bakho bangaziva benyanzelekile ukuba bakuhoye njengakuqala, yaye basenokufuna ukuzifaka emtshatweni wenu ngaphezu kokuba kuyimfuneko.

Nguwe neqabane lakho abaya kugqiba ngemida enifuna baphele kuyo emtshatweni wenu, nize ke nithethe nabo kakuhle. Ninako ukukwenza oku ngaphandle kokujikeleza nokuba krwada. (IMizekeliso 15:1) Niya kuncedwa kukuthobeka, ubulali, kunye nomonde ukuze nikhulise ubuhlobo eninabo nezalamane zenu, yaye niya kuqhubeka “ninyamezelana ngothando.”—Efese 4:2.

OKO UNOKUKWENZA:

  • Ukuba iyakuxhalabisa into yokuba izalamane zeqabane lakho zingenelela emtshatweni wenu, loo nto yithethe nalo xa nonwabile

  • Fikelelani kwisigqibo esinye ngendlela eniya kuyisingatha ngayo le micimbi