Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Xelisa Ukholo Lwabo

Sinokuncedakala njani ngokufunda ngamadoda namabhinqa awayethembekile ekuthethwa ngawo eBhayibhileni?

Ubalo-maxesha LweBhayibhile

Olu balo maxesha nezi maphu ziza kukunceda uqonde izinto ezenzekayo neendawo abahlala kuzo aba bantu bathembekileyo kuthethwa ngabo eBhayibhileni.

Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo

IQumrhu Elilawulayo liyakukhuthaza ukuba uzifundele le ncwadi uze uyifunde nentsapho yakho.

Intshayelelo

IBhayibhile inamabali okwenyani athetha ngamadoda namabhinqa athembekileyo. Sinokungenelwa njani kwimizekelo yawo?

UABHELI

“Nangona Wafayo, Usathetha”

Sinokufunda ntoni kuAbheli nokholo lwakhe ekubeni iBhayibhile ingathethi kangako ngaye?

UNOWA

“Wahamba NoThixo Oyinyaniso”

Ziziphi iingxaki uNowa awajongana nazo ekukhuliseni abantwana? Balubonisa njani ukholo ekhwakheni umkhombe?

UABRAHAM

‘UYise Wabo Bonke Abo Banokholo’

UAbraham walubonisa njani ukholo? Ziziphi iindlela ongathanda ukuluxelisa ngayo ukholo luka-Abraham?

URUTE

“Apho Uya Khona Ndiya Kuya”

Yintoni eyabangela uRute akulungele ukushiya intsapho yakowabo kunye nelizwe lakhe? Ziziphi iimpawu awazibonisayo ezamenza waxabiseka kuYehova?

URUTE

‘Umfazi Obalaseleyo’

Kutheni umtshato kaRute noBhohazi ukhethekile? Yintoni esinokuyifunda kuRute noNahomi ngendlela yokwakha ikhaya?

UHANA

Wakhuphela Imbilini Yakhe KuThixo Ngomthandazo

Ukholo uHana awayenalo kuYehova lwamnceda wakwazi ukumelana nemeko eyayibonakala ingenasisombululo.

USAMUWELI

‘Waqhubeka Ekhulela KuYehova’

Yintoni le yayingaqhelekanga ngoSamuweli? Yintoni eyancedayo ekukhuliseni ukholo lwakhe ngoxa wayesemnqubeni?

USAMUWELI

Wanyamezela Ngaphezu Nje Kokuphoxeka

Sonke siyabufumana ubunzima nokuphoxeka okuvavanya ukholo lwethu. Ukunyamezela kukaSamuweli kunokusifundisa ntoni?

UABHIGALI

Wasebenzisa Ingqiqo

Yintoni esinokuyifunda kumtshato ka-Abhigali owawuneengxaki?

UELIYA

Walumela Unqulo Olunyulu

Sinokumxelisa njani uEliya xa sijamelene nabantu abangavumelaniyo neemfundiso zeBhayibhile?

UELIYA

Wabukela Waza Walinda

Umprofeti uEliya wabonisa njani ukulinda ngomthandazo njengoko wayelinde ukuba uYehova azalisekise isithembiso sakhe?

UELIYA

Wathuthuzelwa NguThixo Wakhe

Ziintoni ezenzekayo ezabangela uEliya watyafa wade wacela nokufa?

UYONA

Wafunda Kwiimpazamo Zakhe

Ngaba unokumvela uYona kuloyiko analo lokwamkela isabelo? Ibali lakhe lisifundisa ngenceba kaYehova.

UYONA

Wafunda Isifundo Sokuba Nenceba

Ibali likaYona lingasinceda njani sizihlolisise kakuhle?

UESTERE

Wamela Abantu BakaThixo

Kufuna ukholo nesibindi ukuba nothando lokuzincama njengoEstere.

UESTERE

Wenza Ngobulumko, Ngenkalipho Nangokuzincama

UEstere wazincama njani ukuze kungenelwe uYehova nabantu bakhe?

UMARIYA

“Khangela! Ikhobokazana LikaYehova!”

Impendulo kaMariya kwingelosi uGabriyeli yabonisa ntoni ngokholo lwakhe? Ziziphi ezinye iimpawu ezintle awazibonisayo?

UMARIYA

‘Wazenzela Izigqibo Entliziyweni Yakhe’

Izinto ezenzeka kuMariya eBhetelehem zaluqinisa ukholo lwakhe kwizithembiso zikaYehova.

UYOSEFU

Wakhusela, Walungiselela, Wazingisa

UYosefu wayikhusela njani intsapho yakhe? Kwakhutheni ukuze ase uMariya noYesu eYiputa?

UMARTA

“Ndikholiwe”

UMarta walubonisa njani ukholo olomeleleyo nakubeni wayesentlungwini?

UPETROS

Walwa Noloyiko Lwakhe Nokuthandabuza

Singaphazanyiswa kakhulu kukuthandabuza. UPetros waloyisa uloyiko kunye namathandabuzo ngokulandela uYesu.

UPETROS

Wanyaniseka Xa Wayevavanywa

Ukholo nokuthembeka kukaPetros kwamnceda njani wakwazi ukulungiswa nguYesu?

UPETROS

Wafunda Ukuxolela Enkosini Yakhe

UYesu wamfundisa ntoni uPetros ngokuxolela? UYesu wambonisa njani uPetros ukuba umxolele?