NJENGOKO uhamba ubona ummelwane wakho uze umbulise. Mvanje, uyaqaphela ukuba usuke wathanda ukunibukela wena nentsapho yakho. Naye uyakubulisa aze akukhwebe. Uthi: “Ndicela ukubuza, yintoni le inenza nahluke kangaka?” Nawe uyambuza: “Utheth’ ukuthini?” Uthi: “Andithi ningamaNgqina kaYehova? Anifani nabanye abantu. Anizenzi izinto ezenziwa zezinye iicawa—anizibhiyozeli iiholide, nimela kude kwezopolitiko neemfazwe. Akukho namnye kuni otshayayo. Intsapho yakho ibonakala iziphethe kakuhle. Yintoni le inenza nahluke kangaka?”

Uyazi ukuba impendulo yile: Thina silawulwa buBukumkani bukaThixo. Ekubeni uYesu enguKumkani, uhlala esicoca. Uyasinceda ukuba sihambe emanyathelweni akhe ukuze sahluke kweli hlabathi lingendawo. Kweli candelo, siza kubona indlela uBukumkani obulawulwa nguMesiya obuye bahlala bubacoca ngayo abantu bakaThixo nentlangano ekukhonzeni uThixo nasekuziphatheni ukuze kuzukiswe uYehova.