Ngaba ungathi . . .

  • buyinto esentliziyweni yakho?

  • yintsom’ emini?

  • ngurhulumente osezulwini?

 OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE

“UThixo wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe.”—Daniyeli 2:44, iNguqulelo Yehlabathi Elitsha.

“Sinikwe unyana; yaye ukuphatha njengenkosana kuya kuba segxalabeni lakhe.”—Isaya 9:6.

INDLELA EKUNOKUKUNCEDA NGAYO OKU

 NGABA SINOKUKUKHOLELWA NGOKWENENE OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE?

Ewe, ngenxa yezi zizathu zibini:

  • UYesu wabonisa oko kuza kwenziwa buBukumkani bukaThixo. UYesu wafundisa abalandeli bakhe ukuba bathandazele uBukumkani bukaThixo nokuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo emhlabeni. (Mateyu 6:9, 10) UYesu wabonisa indlela oza kuphendulwa ngayo lo mthandazo.

    Ngoxa wayesemhlabeni, uYesu wondla abantu, waphilisa abagulayo waza wavusa abafileyo! (Mateyu 15:29-38; Yohane 11:38-44) NjengoMlawuli woBukumkani bukaThixo, uYesu wabonisa oko kuza kwenziwa bobu Bukumkani.—ISityhilelo 11:15.

  • Imeko yehlabathi iqinisekisa ukuba uBukumkani bukaThixo buza kufika kungekudala. UYesu waxela kwangaphambili ukuba, ngaphambi nje kokuba uBukumkani buzise uxolo emhlabeni, ihlabathi liya kuba neemfazwe, iindlala neenyikima zomhlaba.—Mateyu 24:3, 7.

    Siyazibona iimeko ezinjalo namhlanje. Ngenxa yoko, siqinisekile ukuba uBukumkani bukaThixo buza kuziphelisa zonke iingxaki ezinjalo kungekudala.

 KHAWUCINGE NGOKU

Buza kuba njani ubomi xa kulawula uBukumkani bukaThixo?

IBhayibhile iyawuphendula lo mbuzo KWINDUMISO 37:29 NAKUISAYA 65:21-23.