Ukungabikho kokusesikweni kuxhaphakile kwihlabathi lanamhlanje, yaye ubukhulu becala kugxekwa uThixo ngokungafanelekanga. Ukanti, iBhayibhile ifundisa inyaniso echukumis’ intliziyo—yokuba “uYehova ngumthandi wokusesikweni.” (INdumiso 37:28) Kweli candelo siza kufunda ngendlela awangqine eyinyaniso ngayo loo mazwi, nto leyo enik’ ithemba eluntwini.