Kweli candelo siza kuhlolisisa iingxelo zeBhayibhile ezinikela ubungqina bamandla kaYehova okudala, okutshabalalisa, okukhusela nawokubuyisela. Ukuqonda indlela uYehova uThixo, ‘owomeleleyo ngamandla,’ awasebenzisa ngayo ‘amandla akhe amakhulu’ kuya kusenza sikhwankqiswe.—Isaya 40:26.