UThixo uyayiphulaphula imithandazo yethu. 1 Petros 3:12

UYehova ‘unguMphulaphuli wemithandazo.’ (INdumiso 65:2) Ufuna ukuba sithethe naye ngokusuka entliziyweni.

Thandaza kuYehova kuphela.

 Zininzi izinto esinokuzithandazela. 1 Yohane 5:14

Thandazela ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo ezulwini nasemhlabeni.

Cela uYehova ukuba akuncede wenze okulungileyo. Unokuthandazela nokutya, umsebenzi wengqesho, indawo yokuhlala, impahla nempilo.

Bonisa ukuba uyakuxabisa oko akwenzele kona ngokuthandaza egameni likaYesu.