Kuphephe okubi. 1 Korinte 6:9, 10

Ukuba siyamthanda uYehova, asisayi kwenza izinto azithiyileyo.

UYehova akafuni sibe, sinxile okanye sisebenzise kakubi iziyobisi.

UThixo ukuthiyile ukubulala, ukuqhomfa nobufanasini. Akafuni sinyoluke okanye silwe nabanye.

Asimele sinqule izithixo okanye sisebenzelane nemimoya.

KwiParadesi ezayo emhlabeni, abasayi kuvunyelwa abantu abenza izinto ezingendawo.

 Yenza okulungileyo. Mateyu 7:12

Ukuze simkholise uThixo, simele sizame ukuba njengaye.

Bathande abanye ngokuba nobubele nesisa kubo.

Nyaniseka.

Yiba nenceba uze uxolele.

Xelela abanye ngoYehova neendlela zakhe.Isaya 43:10.