Eyona nto ibalulekileyo ukuze intsapho yonwabe luthando. Efese 5:33

Umgaqo kaThixo uyalela ukuba indoda itshate nebhinqa elinye.

Umyeni omthandayo umfazi wakhe uyamthantamisa aze abe nolwazelelelo.

Umfazi ufanele asebenzisane nomyeni wakhe.

Abantwana bafanele babathobele abazali babo.

 Yiba nobubele uze uthembeke, ungakhohlakali okanye ungathembeki. Kolose 3:5, 8-10

ILizwi likaThixo lithi indoda ifanele imthande umfazi wayo yaye umfazi ufanele ayihlonele ngokunzulu indoda yakhe.

Kuphosakele ukuba neentlobano zesini nomntu ongatshatanga naye. Kuphosakele ukuba nesithembu.

ILizwi likaYehova lifundisa indlela ezinokonwaba ngayo iintsapho.