AMAKRISTU ayalelwa ukuba enze iSikhumbuzo sokufa kukaKristu. Esi sikhumbuzo sikwabizwa ngokuba ‘sisidlo seNkosi sangokuhlwa.’ (1 Korinte 11:20) Sibaluleke ngantoni? Simele senziwe nini yaye njani?

UYesu Kristu wasenza esi sikhumbuzo ngobusuku bePasika yamaYuda ngowama-33 C.E. IPasika yayibakho kanye ngonyaka ngosuku lwe-14 lwenyanga yamaYuda enguNisan. Ukuze akwazi ukubala ukufikelela kolo suku, kubonakala ukuba amaYuda ayelinda ixesha lasentwasahlobo (kumantla eikhweyitha) xa imini ineeyure ezili-12 nobusuku buneeyure ezili-12. Ukuthwasa kwenyanga okokuqala ukususela ngelo xesha, kwakugqalwa njengokuqala kukaNisan. IPasika yayiba kwiintsuku ezili-14 kamva, emva kokutshona kwelanga.

UYesu wayibhiyozela iPasika kunye nabapostile bakhe, wandulula uYudas Skariyoti, waza emva koko waqalisa iSidlo SeNkosi Sangokuhlwa. Esi sidlo sathabatha indawo yePasika yamaYuda, ngoko sifanele senziwe kanye ngonyaka.

Incwadi yeVangeli kaMateyu ithi: “UYesu wathabatha isonka waza, emva kokucela intsikelelo, wasiqhekeza, wanika abafundi, wathi: ‘Thabathani, nidle. Oku kuthetha umzimba  wam.’ Wathabatha nendebe waza, akuba ebulele, wayinika bona, esithi: ‘Selani kuyo, nonke; kuba oku kuthetha “igazi lam lomnqophiso,” eliza kuphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono.’”—Mateyu 26:26-28.

Abanye bakholelwa ukuba uYesu wajika isonka saba yinyama yakhe newayini yaba ligazi lakhe. Kodwa umzimba kaYesu wenyama wawuphelele ngexesha lokubanika kwakhe isonka. Ngaba ngokwenene abapostile bakaYesu badla inyama yakhe yokoqobo baza basela igazi lakhe? Akunjalo, kuba ukudla inyama yomntu kuchasene nomthetho kaThixo. (Genesis 9:3, 4; Levitikus 17:10) Kwincwadi kaLuka 22:20 uYesu wathi: “Le ndebe ithetha umnqophiso omtsha ongegazi lam, eliza kuphalala ngenxa yenu.” Ngaba loo ndebe yaba ‘ngumnqophiso omtsha’ ngokoqobo? Bekungenakwenzeka oko, ekubeni umnqophiso usisivumelwano, kungekhona into enokuphatheka.

Ngoko, isonka newayini ziyimifuziselo kuphela. Isonka sifuzisela umzimba ogqibeleleyo kaKristu. UYesu wasebenzisa isonka esasisele kwisidlo sePasika. Eso sonka sasingenalo igwele. (Eksodus 12:8) IBhayibhile idla ngokubhekisela kwigwele njengomfuziselo wesono okanye ukonakala. Ngoko isonka sifanekisela umzimba ogqibeleleyo awanikela ngawo uYesu. Wawungenasono.—Mateyu 16:11, 12; 1 Korinte 5:6, 7; 1 Petros 2:22; 1 Yohane 2:1, 2.

Iwayini ebomvu ifanekisela igazi likaYesu. Lelo gazi elawenza wasebenza umnqophiso omtsha. UYesu wathi igazi lakhe laphalala ukuze “kuxolelwe izono.” Ngoko abantu banako ukugqalwa njengabahlambulukileyo nguThixo baze babe yinxalenye yomnqophiso omtsha kaYehova. (Hebhere 9:14; 10:16, 17) Lo mnqophiso, okanye isivumelwano, uvule indlela yokuba amaKristu athembekileyo ali-144 000 akwazi ukuya ezulwini. Apho aza kukhonza njengookumkani nababingeleli ukuze kusikelelwe lonke uluntu.—Genesis 22:18; Yeremiya 31:31-33; 1 Petros 2:9; ISityhilelo 5:9, 10; 14:1-3.

Ngoobani abafanele bathabathe kule mifuziselo yeSikhumbuzo? Kucacile ukuba, ngabo basemnqophisweni omtsha kuphela—oko kukuthi, ngabo banethemba lokuya ezulwini—abafanele bathabathe isonka newayini. Umoya oyingcwele kaThixo uyabaqinisekisa ukuba baye bakhethwa ukuze babe ngookumkani basezulwini. (Roma 8:16) Kwakhona basemnqophisweni woBukumkani kunye noYesu.—Luka 22:29.

 Kuthekani ngabo banethemba lokuphila ngonaphakade kwiParadesi esemhlabeni? Bathobela umyalelo kaYesu ngokuthi babekho kwiSidlo SeNkosi Sangokuhlwa, kodwa bona abathabathi kwimifuziselo, kunoko bangababukeli kuphela. Kanye ngonyaka emva kokutshona kwelanga ngoNisan 14, amaNgqina kaYehova aba neSidlo SeNkosi Sangokuhlwa. Nangona bengamawaka ambalwa kuphela ehlabathini lonke abazibanga benethemba lasezulwini, esi Sikhumbuzo sixabisekile kuwo onke amaKristu. Sisihlandlo sokuba onke acingisise ngothando olubalaseleyo lukaYehova uThixo noYesu Kristu.—Yohane 3:16.