Ngaba ucinga ukuba . . .

  • nguThixo?

  • ngabantu?

  • ngomnye umntu?

 OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE

“Ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.”—1 Yohane 5:19.

“UNyana ke wezela kanye into yokuba abhangise umsebenzi kaSathana.”—1 Yohane 3:8, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.

INDLELA EKUNOKUKUNCEDA NGAYO OKU

Unokutsho ucacelwe ngonobangela weengxaki zehlabathi.—ISityhilelo 12:12.

Unokuba nethemba lokuba ihlabathi lethu liza kutshintsha libe bhetele.—1 Yohane 2:17.

 NGABA SINOKUKUKHOLELWA NGOKWENENE OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE?

Ewe, ngenxa yezi zizathu zintathu:

  • Ulawulo lukaSathana aluzi kuphumelela. UYehova uzimisele ukuluphelisa ulawulo lukaSathana. Uthembisa ‘ukumtshitshisa uMtyholi,’ aze alungise umonakalo owenziwa nguSathana.—Hebhere 2:14, INguqulelo Yehlabathi Elitsha.

  • UThixo ukhethe uYesu Kristu ukuba alawule ihlabathi. UYesu akafani kwaphela nomlawuli okhohlakeleyo nozingcayo weli hlabathi. Ngokuphathelele ukulawula kukaYesu, uThixo uthembisa athi: “Uya kuba nosizi ngesisweli nangehlwempu . . . Uya kuwukhulula umphefumlo wabo kwingcinezelo nakugonyamelo.”—INdumiso 72:13, 14.

  • UThixo akaxoki. Ithetha ngokucacileyo, iBhayibhile ithi: ‘Akunakwenzeka ukuba uThixo axoke.’ (Hebhere 6:18) Xa uYehova ethembisa ukuba uza kwenza into, iba ngathi sele eyenzile! (Isaya 55:10, 11) “Umlawuli weli hlabathi uza kuphoselwa phandle.”—Yohane 12:31.

 KHAWUCINGE NGOKU

Liya kuba njani ihlabathi emva kokuba umlawuli walo etshatyalalisiwe?

IBhayibhile iyawuphendula lo mbuzo KWINDUMISO 37:10, 11 NAKWISITYHILELO 21:3, 4.