Ngaba ucinga ukuba . . .

  • luthando?

  • yimali?

  • yenye into?

 OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE

“Banoyolo abo balivayo ilizwi likaThixo baze baligcine!”—Luka 11:28, INguqulelo Yehlabathi Elitsha.

INDLELA EKUNOKUKUNCEDA NGAYO OKU

Unokufumana uthando lokwenene.—Efese 5:28, 29.

Unokuhlonelwa.—Efese 5:33.

Unokuziva ukhuselekile.—Marko 10:6-9.

 NGABA SINOKUKUKHOLELWA NGOKWENENE OKO KUTHETHWA YIBHAYIBHILE?

Ewe, ngenxa yezi zizathu zimbini:

  • UThixo nguMsunguli wentsapho. IBhayibhile ithi xa ithetha uYehova uThixo ‘ngulowo ebizwa ngaye yonke intsapho.’ (Efese 3:14, 15) Ngamanye amazwi, ilungiselelo lentsapho likho ngenxa yokuba ladalwa nguYehova. Kutheni kubalulekile nje oku?

    Khawucinge nje: Ukuba ubunandipha ukutya okumnandi yaye ufuna ukwazi ukuba kudityaniswe ntoni nantoni, ngubani obunokumbuza? Licacile elokuba,ubuya kubuza umntu okwenzileyo.

    Ngokufanayo, ukuze wazi ngezinto ezenza ubomi bentsapho obonwabisayo, sifanele sibuze uYehova, uMsunguli welungiselelo lentsapho.—Genesis 2:18-24.

  • UThixo ukukhathalele. Intsapho ziya kuba zilumkile ukuba zicela icebiso kuYehova, alinikela ngeLizwi lakhe. Ngoba? “Kuba unikhathalele.” (1 Petros 5:6, 7) UYehova uninqwenelela okuhle—yaye isiluleko sakhe sisoloko sisebenza!—IMizekeliso 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 KHAWUCINGE NGOKU

Ungakwazi njani ukuba ngumyeni, inkosikazi okanye umzali olungileyo?

IBhayibhile iyawuphendula lo mbuzo kumaEFESE 5:1, 2 nakumaKOLOSE 3:18-21.