Ukukhululeka Singalindelanga

UManuel Hierrezuelo wabulawa xa wayencinwa ngabasemagunyeni

Kuyo yonke loo minyaka inzima yokuvalwa komsebenzi, uLennart noVirginia Johnson, uRoy noJuanita Brandt baqhubeka bengabathunywa bevangeli. ULennart uthi: “Mna noRoy Brandt sabizwa ngabasemagunyeni ukuze sihlohlw’ imibuzo. Abasemagunyeni kurhulumente kaTrujillo babememe uMzalwan’ uManuel Hierrezuelo.” Okulusizi kukuba, uManuel wabulawa ebudeni belo xesha lokuncinwa kwakhe. Wathembeka de kwasekufeni. Ngoko kwenzeka ntoni kuLennart noRoy? ULennart utyatyadula athi: “Ekufikeni kwethu, ngamnye kuthi wabuzwa imibuzo eyedwa, yaye kubonakala ukuba iimpendulo zethu zarekhodwa. Sabuzwa nje loo mibuzo sahamba, kodwa kwiinyanga ezimbini emva koko, amaphephandaba akhupha isaziso sokuba urhulumente kaTrujillo uyayeka ukuvala umsebenzi wamaNgqina kaYehova yaye singaqhubeka nokushumayela.”

Ngaphambi kokuba uvalwe umsebenzi eDominican Republic ngo-1950, kwakukho abavakalisi abayi-261 ababexakeke ngumsebenzi wokushumayela. Xa wavulwayo ngoAgasti 1956, babesele beyi-522. Yaba yimincili yodwa kubazalwana bakuva ukuba bangashumayela ngokukhululekileyo, emva kweminyaka emithandathu bevalelwe ejele, bebophelelekile yaye bencinwa.

Bathini abantu bakaYehova bakuva ngezi ziganeko zazingalindelekanga? Ngokukhawuleza, balungiselela ukuba umsebenzi wenziwe kakuhle! Bakhangela iindawo abaza kuhlanganisana kuzo baza benza iimaphu neefayile zebandla ezintsha. Yayibavuyisa nento yokuba bekwazi ukuoda iincwadi baze bazifumane. Bathi bakukhululeka,  bashumayela ngamandla. Kwiinyanga nje ezintathu, ngoNovemba 1956, babesele beyi-612 abavakalisi ababexakeke ngumsebenzi wokushumayela.

Ngenxa Yentiyo, Abefundisi Baphum’ Iphulo

Ileta kaToledano yayinamacebiso okuthintela iincwadi zethu ukuba zingangeni kweli lizwe

Ngokukhawuleza, abefundisi bamaKatolika baqalisa ukuceba amaqhinga okungcolisa amaNgqina. Bexhaswa sisivumelwano uTrujillo awasisayina neVatican, baqinisa ngamandla ekuphembeleleni urhulumente ukuba awacim’ igama amaNgqina. Umfundisi weCawa yamaKatolika, uOscar Robles Toledano, wathumela ileta kuMphathiswa Wezangaphakathi, uVirgilio Álvarez Pina, ecela ukuba urhulumente amxhase kumalinge akhe “okulumkisa abantu baseDominican kwizenzo eziyingozi zehlelo ‘lamaNgqina kaYehova’.”

UToledano wacacisa ukuba esona sizathu sakhe “kukwenza umsebenzi wamaNgqina kaYehova wokurhwebesha abantu ungahambeli ndawo.” Kwakuloo leta  wayecele ukuba iincwadi zawo zingavunyelwa ukuba zingene kwelo lizwe, “ngokukodwa leya ithi ‘The Truth Shall Make You Free’ kunye neMboniselo.”

Ukuvalwa Komsebenzi Kwakhona

Iinkokeli zonqulo nabaxhasi bazo abakurhulumente kaTrujillo baba kunye kwiyelenqe lokuhlasela amaNgqina. NgoJuni 1957, uFrancisco Prats-Ramírez, umongameli weDominican Party, wabhalela uTrujillo ileta, esithi: “Ndiceba ukuba kubekho uthotho lweentlanganiso ukuze kuliwe imikhwa eyingozi yamaNgqina kaYehova yokungathand’ izwe.”

Yakhawuleza yavakala imiphumo yentiyo yabefundisi, kuba incwadi ethi Trujillo—Little Caesar of the Caribbean ithi: “Kwiinyanga zehlobo lika-1957 amaphephandaba aseDominican akhupha amanqaku athetha ngamagosa aphakamileyo kaRhulumente atyhola imisebenzi yamaNgqina kaYehova ngokuthi ‘ivukela urhulumente kwaye iyingozi.’ Yapatyalaka ibhobhile mhla umfundisi wamaJesuit uMariano Vásquez Sanz waqalekisa eli hlelo kwirediyo iLa Voz Dominicana [ilizwi laseDominican], esithi lizizicaka zamaKomanisi waza wathi amalungu alo ‘zizaphuli-mthetho ezikrelekrele ezingabangcatshi neziziintshaba.’ Kwangelo xesha, ooBhishophu Abakhulu uRicardo Pittini no-Octavio Antonio Beras babhala ileta ekhuthaza bonke oonyawo-ntle bakhusele amarhamente abo kolu ‘qhekeko lubi.’”

Imigudu emanyeneyo yeCawa noRhulumente yayifeza injongo yayo. NgoJulayi, iPalamente yaseDominican Republic yawisa umthetho ovala umsebenzi wamaNgqina kaYehova. Abazalwana baba zizisulu zokubethwa nokuxhatshazwa ngamapolisa. Kwabanjwa abazalwana noodade abayi-150.