KUBANTWANA abayi-11, uGerman Gomera wayelandelwa liphelo. Emva kokufa kukayise noodadewabo ababini, unina uLuisa, waya kuhlala nentsapho yakhe edolophini. Bafika apho bangena kwiCawa yoobhuti bakaLuisa neentsapho zabo, iMennonite.

UGerman uthi: “Ngo-1962, kwafika isibini esingoovulindlela abakhethekileyo. Kwakusithiwa sibhukuqela abantu baloo dolophu ‘kwiimfundiso ezibusathanarha.’ Sekunjalo, xa safika kwikhaya labakwaPiña, samkelwa. Intsapho yeli khaya yayinkulu kakhulu. Yayithanda ngokwenene indlela aba vulindlela ababenobubele ngayo, ngoko yayiphulaphula ngomdla intshumayelo yabo. Emva koko, kwaqaliswa isifundo kwabakwaPiña nakoosisi bam abathathu.

UGerman uhlabela mgama esithi: “Ngenye imini, bathi bakufika aba vulindlela kule ntsapho yakwaPiña, kwacelwa nomama ukuba eze kuphulaphula. Afunda iZibhalo ezazibalaselisa ithemba lokuphila ngonaphakade emhlabeni. Umama wawabuza, ‘Kutheni ke icawa yam yona isithi siya ezulwini?’ Emva kokuba umzalwana emphendule ngeBhayibhile waza wamcacisela oko kuthethwa ziZibhalo ngovuko,  umama waba nomdla waza waxelela abanye ngezinto azifundileyo.

“Xa abefundisi beCawa yamaMennonite beva ukuba amarhamente abo afunda namaNgqina kaYehova, bazama ukuwanyanzela ukuba ayeke ukufunda yaye bewoyikisa. UMaximina, umama wentsapho yakwaPiña wathi kubo, ‘Jongan’ apha! Ndimdala ndingaka nje, futhi andizuxelelwa mntu ukuba mandenze ntoni.’

UGerman uthi: “Ekugqibeleni, abantu abayi-22 bayishiya loo Cawa yamaMennonite baza baya kwiintlanganiso zebandla ezaziqhutyelwa kwindlu eyayiqeshiwe. Umama wabhaptizwa ngo-1965, ndaza mna ndabhaptizwa kwiminyaka emine kamva, xa ndandineminyaka eyi-13, ngo-1969.”

UGerman ekunye noodadewabo. Bonke bakhonza uYehova ngokuthembekileyo