Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2015

Iminyaka Elikhulu Edlulileyo—Ngo-1915

Iminyaka Elikhulu Edlulileyo—Ngo-1915

 IMBONISELO kaMatshi 1, 1915 yathi: “Eli lixesha lovavanyo. Ngaba besiwenza lo msebenzi kuba besinethemba lokufumana uzuko ngo-1914, okanye kuba siyithanda yaye sinyanisekile kwiNKOSI, kwiSigidimi Sayo nakubazalwana!” Ngo-1915, abanye baBafundi BeBhayibhile balwisana neemvakalelo zokuphoxeka. Kodwa abantu abaninzi ehlabathini babesilwa umlo owahlukileyo.

IMfazwe Enkulu, eyathi kamva yaziwa ngokuba yiMfazwe Yehlabathi I, yaya inwenwa eYurophu. Izixhobo ezazisetyenziswa kuloo mfazwe zayitshintsha indlela ekwakukade kusiliwa ngayo, nto leyo eyabangela ukuba abantu abaninzi bachaphazeleke ngeyona ndlela. Ngokomzekelo, ngo-1915, izikhephe zokulwa zaseJamani ezihamba phantsi kwamanzi zaqalisa ukuzula kufutshane neBritani. NgoMeyi 7, 1915, esinye sazo satshonisa uLusitania, isikhephe saseBritani esithwala abantu, ibe bangaphaya kwe-1 100 abafayo.

Ukungathathi Cala

ABafundi BeBhayibhile babengafuni kwanto ebadibanisa nale mfazwe. Sekunjalo, babengekakuqondi kakuhle ukuba kuthetha ukuthini ukungathathi cala komKristu ngokupheleleyo. Nangona babengaziyeli emkhosini, abanye babo bavuma ukubhaliselwa ukuya emkhosini yaye bazimisela ukuba bangabi ngala majoni aya edabini. Kodwa ukuba baye banyanzelwa, abanye bazixelela ukuba baza kusuke “badubule emoyeni.”

IMboniselo kaJulayi 15, 1915, yapapasha ibali lejoni laseHungary elabhaptizwa ngoxa lalisachacha emva kokungxwelerheka, laza kamva labuyela edabini. Le ngxelo ithi: “Kwathi xa amajoni [aseHungary] esondelelana nawaseRashiya, kwahlwatyw’ ikhwelo kwathiwa, ‘Kubo!’ Lo mzalwana waseHungary wayengomnye waloo majoni. Yena wayefuna  nje ukuzikhusela kutshaba, ngenxa yoko wazixelela ukuba uza kusuka abethe umpu onencula wejoni laseRashiya elijongene naye. Kusenjalo, waphawula ukuba nejoni laseRashiya lizimisele ukwenza okufanayo . . . Elo laseRashiya lilila, lasuka layeka umpu walo onencula wawa. Umzalwana wethu wajonga ‘utshaba’—waza wabona ibheji ‘Enomnqamlezo Nesithsaba’ ebhatyini yelo joni! Kwathi kanti nalo ngumzalwana eNkosini!” *

KwiMboniselo kaSeptemba 1, 1915 kwapapashwa inqaku elinomxholo othi “Imbopheleleko YomKristu Nemfazwe,” elalicacisa umba wokungathath’ icala komKristu. Lathi: “Ukuba lilungu lomkhosi nokunxiba iimpahla zamajoni kubonisa ukuba ijoni elo liyazamkela iimbopheleleko nemisebenzi yejoni. . . . Ngaba ke umKristu usengumKristu wokwenene xa kunjalo?” Ekuhambeni kwexesha, kwaya kucaca phandle ukuba amaKristu akananto ewadibanisa nemfazwe.

Utshintsho Kwikomkhulu

Ngo-1915, amalungu angamashumi asixhenxe entsapho yaseBheteli eseNew York acelwa ukuba abuyel’ entsimini ngenxa yokunqongophala kwemali. Axelelwa oku: “Asifuni kuzifak’ ematyaleni singafuni nokuqhwalelisa umsebenzi; yiyo loo nto sinciphisa iindleko kangangoko kunokwenzeka.”

UClayton J. Woodworth nabanye abazalwana ababini basayina ileta eyayisuka kula malungu angamashumi asixhenxe ayehamba. Le leta yakhutshwa kwiMboniselo kaMeyi 1, 1915. Abo babehamba bathi bakwenza oku “bevuya yaye benombulelo ngeentsikelelo ezininzi namalungelo” abaye bawaxhamla “ngoxa bebesengamalungu ‘eNtsapho YaseBheteli.’”

 Nangona kwakunzima, olo tshintsho lwesabelo lanika abo bazalwana ithuba lokubonisa ukuba bathembele kubani. Ngaba babeza kuthembeka kuThixo okanye bacaphuke? UMzalwan’ uWoodworth waqhubeka eshumayela waza kamva wabuyela eBheteli, yaye ngo-1919 waba ngumhleli weThe Golden Age, imagazini eyaziwa ngokuba nguVukani! Waqhubeka engumhleli wayo de kwango-1946.

Amathuba Enkonzo

Nangona kwakunzima kuloo nyaka, iMboniselo yabongoza abazalwana ukuba baqhubeke beshumayela. Kwabuyelwa kubantu ekwakushunyayelwe kubo ngokukodwa ababebonakalise umdla ngaphambili. IMboniselo kaDisemba 15, 1915 yathi: “Sinoludwe lwabantu abakulo lonke eli lizwe abaye bacela iincwadi. Sicebisa ukuba kubuyelwe kubo . . . ukuze kubonwe ukuba basenomdla na.” Into eyayifunwa kukuba “kuvuselelwe umdla wabo wokukhonza uThixo nokwazi iNyaniso.”

Ngelo xesha, kwakubalulekile ngamaKristu ukuba ahlale esenza imisebenzi yoBukumkani, njengokuba kunjalo nanamhlanje. IMboniselo kaFebruwari 15, 1915 yathi: “Thina sele bevukile masikhuthale ngamandla kumsebenzi kaThixo.” Abakhonzi bakaThixo kwakufuneka bahlale bethe qwa! Yaphinda yathi: “Masihlale sikhangele. Sikhangele ntoni? Thina, ukuze singabanjiswa yimigibe yeli hlabathi.”

Umxholo wonyaka ka-1916 owawuthatyathwe kumaRoma 4:20, wabongoza abazalwana ukuba bahlale ‘bomelele elukholweni,’ ngokutsho kweBhayibhile yesiXhosa ka-1996. Esi sibhalo sasiza kubomeleza elukholweni kunyaka olandelayo, oweza neemvavanyo zawo.

^ isiqe. 4 Kangangeminyaka, aBafundi BeBhayibhile babenxiba ibheji enomnqamlezo. Le bheji yayikumphandle weMboniselo kangangeminyaka. Ekuqaleni kweminyaka yee-1930, amaNgqina kaYehova ayeka ukuyisebenzisa.