NGOMGQIBELO, ngo-Oktobha 5, 2013 ngabantu abayi-257 294 abasuka kumazwe ayi-21 ababekho kwintlanganiso yonyaka ye-129 yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Abanye babo babephulaphule ngeIntanethi. Amanye amaNgqina aphinda adlalelwa olo cwangciso ngasekupheleni kwaloo mpelaveki. Bebonke abayibukelayo bayi-1 413 676 kumazwe ayi-31. Le yeyona ntlanganiso yamaNgqina kaYehova yakha yankulu.

Ukususela ngeminyaka yee-1920, amaNgqina kaYehova ebesasaza iindibano zawo ngeefowuni nangoonomathotholo ehlabathini lonke. Ngoku i-Intanethi ibangela ukuba nabantu abakwiindawo ezisemagqagaleni babone  okanye beve ucwangciso ngoko nangoko okanye kamsinya nje emva kokuba luphelile.

Amalungu eeofisi zamasebe ezahlukahlukeneyo zamaNgqina kaYehova asebenze ngaphezu konyaka elungiselela ukusasazwa kwale ntlanganiso ngeIntanethi. Ngempelaveki yokusasazwa kwale ntlanganiso, iingcali zazilungiselela ucwangciso eBrooklyn, eNew York ibe zasebenza imini nobusuku bayo kuba olu cwangciso lwaluboniswa kwiindawo eziyi-15 ezinamaxesha ahlukahlukeneyo.