Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova ka-2014

ISierra Leone NeGuinea

ISierra Leone NeGuinea

MALUNGA neminyaka eyi-500 eyadlulayo, kufuphi neliso loMlambo waseSierra Leone, kwakhula umthi omncinane wesilika nomqhaphu. Ebudeni beminyaka eyi-300 yokukhula kwalo mthi bekusenzeka izinto ezimanyumnyezi kweli lizwe. Amadoda, abafazi kunye nabantwana abayi-150 000 bathathwa ngenkohlakalo baza bathengiselwa ebukhobokeni kumazwe aphesheya kolwandle.

UMthi woMqhaphu eFreetown

 NgoMatshi 11, 1792, amakhulu-khulu amakhoboka awayekade eseMerika ahlanganisana ngaphantsi koMthi woMqhaphu ukuze abhiyozele ukubuyiselwa kwawo eAfrika. Ngaloo mini, afumana idolophu emela amathemba abanawo, iFreetown. Amakhoboka akhululwayo aqhubeka efika, de le ndawo yanamaqela angaphezu kwe-100 aseAfrika. Aba bemi batsha bafikayo, basebenzisa lo Mthi woMqhaphu njengophawu lwenkululeko nethemba.

Kangangeminyaka ephantse ibe yi-100, amaNgqina kaYehova aseSierra Leone ebethuthuzela abantu ngethemba elibhetele nangenkululeko engaphezu kwale banayo—‘inkululeko ezukileyo yabantwana bakaThixo.’ (Roma 8:21) Le nkululeko iza kukhulula abantu ekukhotyokisweni sisono nakukufa, xa uThixo eya kusebenzisa uBukumkani bukaMesiya ukuzisa iParadesi emhlabeni.—Isa. 9:6, 7; 11:6-9.

Ebudeni bale minyaka iyi-50 idluleyo, iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eSierra Leone ibivelela umsebenzi wokushumayela waseGuinea. Eli lizwe liye lathwaxwa ziimeko ezimbi zepolitiki, zentlalo kunye nezoqoqosho, loo nto ibangele ukuba abemi balo basamkele isigidimi esikhuthazayo seBhayibhile.

AmaNgqina kaYehova aseSierra Leone naseGuinea aye ashumayela iindaba ezilungileyo phantsi kwezona meko zinzima. Ezi meko ziquka indlala, ukungakwazi kufunda nokubhala kwabemi bala mazwe, amasiko endeleyo, ubuhlanga kunye nobundlobongela obukhulu. La mabali alandelayo, abonisa indlela olomelele ngayo ukholo nokuzimisela kwabakhonzi bakaYehova. Sinethemba lokuba amabali abo aza kukuchukumisa intliziyo aze omeleze ukholo lwakho ‘kuThixo onika ithemba.’—Roma 15:13.

KWELI CANDELO

Amagqabantshintshi ESierra Leone NeGuinea

Funda okungakumbi ngala mazwe, abantu bakhona, unqulo nolwimi.

1915-1947 Iintsuku Zokuqala (Inxalenye 1)

Ngo-1915, umkhonzi kaYehova wokuqala obhaptiziweyo wagaleleka eFreetown. Baninzi ababenomdla eBhayibhileni.

1915-1947 Ngeentsuku Zakuqala (Inxalenye 2)

Abefundisi babezimisele ukubaval’ umlomo abantu bakaThixo, kodwa uYehova waqiniseka ukuba isikhuni sibuya nomkhwezeli.

1915-1947 Ngeentsuku Zakuqala (Inxalenye 3)

Ibandla laseFreetown ‘lalixineke lilizwi.’

“Uza Kufa Kungekapheli Nonyaka”

UZachaeus Martyn wayehamba iikhilomitha ezisibhozo kabini ngeveki, anyuke aze ehle intaba esiya kwiintlanganiso zamaKristu. Yintoni eyamenza waqonda ukuba uyifumene inyaniso yeBhayibhile?

Babembiza Ngokuba Ngu-“Bible” Brown

UWilliam R. Brown washumayela kwiiCaribbean Islands nakwiNtshona Afrika. Funda isizathu sokuba athi wayenelona lungelo linokufunyanwa ngumntu.

1948-1990 ‘Bakhokelela Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 1)

Umsebenzi wokushumayela wawuza kwanda kakhulu. Abathunywa bevangeli bathunyelwa ukuze bancedise kolu lwando.

Babefuna Ukuyibona

Ngo-1956, ividiyo ethi The New World Society in Action yadlalwa eFreetown, eSierra Leone. Ngaba abantu babeza kuza bayibukele?

1948-1990 ‘Bakhokelele Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 2)

AmaNgqina kaYehova eSierra Leone naseGuinea adume ngokuwuhlonela umtshato.

1948-1990 ‘Bakhokelele Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 3)

Kwakutheni ukuze abezopolitiko bombutho wamaPoro bafake isicelo ePalamente sokuba uyekiswe umsebenzi wamaNgqina kaYehova?

Imibutho Efihlakeleyo

Imibutho efihlakeleyo inaliphi ifuthe kumadoda namabhinqa aseNtshona Afrika?

1948-1990 ‘Bakhokelele Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 4)

Amabandla aqhuba iiklasi zokulesa nokubhala ukuze zincede abantu benze inkqubela ebandleni. Njengoko abantu abaninzi babefunda ukulesa nokubhala, kwabakho imfuneko yokuguqulelwa koncwadi.

Bancedwa Ziibheji ZeNdibano

Iindwendwe ezingenazo iincwadi zokundwendwela zangena njani eGuinea ukuze ziye kwindibano?

UYehova Wandiphakamisa

UJay Campbell, ixhoba lesifo sepoliyo, wayefuna ukuya kwisifundo seBhayibhile sebandla. Wathi uza kusimelela ngamaplanga. Ngaba waphumelela?

1991-2001 ‘Iziko Lenkxwaleko’—Isa.48:10 (Inxalenye 1)

Phezu kwayo nje imfazwe, amaNgqina nabanye abantu ancedwa ngentuthuzelo yeZibhalo. Yintoni eyawanceda aba nesibindi ?

1991-2001 ‘Iziko Lenkxwaleko.’—Isa.48:10 (Inxalenye 2)

Ebudeni bemfazwe, amaNgqina “aqhubeka ngaphandle kokuyekelela efundisa kwaye evakalisa iindaba ezilungileyo.”

Wayelijoni Ngoku Nguvulindlela Othe Ngxi

Ijoni lakhumbula indlela elamkelwa ngayo ngobubele xa laliye kwintlanganiso zamaNgqina kaYehova. Yintoni eyalenza lafuna ukutshintsha?

Sasinda Kumajoni Angabavukeli-mbuso

Ngexesha ekwakusenzeka ngalo isiphithi-phithi ePendembu, kwakutheni ukuze asinde amaNgqina kaYehova xa kwaqhambuka imfazwe ngo-1991?

La Mfo WeeMboniselo

Omnye wamaNgqina kaYehova wayethutha iimpahla ebudeni bemfazwe. Wayewenza njani lo msebenzi ukuqala eFreetown aye eConakry,eGuinea?

Ndafumana Into Ebhetele Kuneedayimani

UTamba Josiah wayesebenza kwimigodi yedayimani ngaphambi kokuba liNgqina likaYehova. Kutheni esithi ufumene eyona nto ibhetele ngoku?

2002-2014 Ukuza Kuthi Ga Ngoku (Inxalenye 1)

Emva kwemfazwe, kwasekwa amabandla amatsha, kwakhiwa iiHolo zoBukumkani ibe kwathunyelwa oovulindlela abakhethekileyo kwiindawo ezazinamaNgqina ambalwa.

2002-2014 Ukuza Kuthi Ga Ngoku (Inxalenye 2)

AmaNgqina kaYehova ala mazwe mabini aqinisekile ngelokuba kusekho abanye abanomdla wokuva iindaba ezilungileyo zoBukumkani.

Sasizimisele Ukukhonza UYehova

UPhillip Tengbeh nenkosikazi yakhe babaleka amajoni angabavukeli-mbuso njengoko ayesonakalisa idolophu yabo iKoindu. Banceda ekwakheni iiHolo zoBukumkani ezintlanu nakubeni babekwiinkampu zeembacu.

Ndayithanda ISierra Leone

UCindy McIntire waqala ngonyaka ka-1992 ukuba ngumthunywa wevangeli eAfrika. Usibalisela isizathu sokuba akuvuyele ukushumayela eSierra Leone.