Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 IMBALASANE ZONYAKA ODLULEYO

Intlangano Etyhalela Phambili

Intlangano Etyhalela Phambili

NgoLwesihlanu, ngoJulayi 5, 2013, intsapho yaseBheteli eUnited States yavuya kakhulu yakuva isaziso esenziwa nguAnthony Morris weQumrhu Elilawulayo, esithi: “NgoLwesine, ngoJulayi 4, 2013 kwenziwa isivumelwano sokuthengisa izakhiwo zethu ezintandathu ezise-117 Adams Street nase-90 Sands Street eBrooklyn. Isivumelwano sithi wonke umntu okwisakhiwo sokuqala ukuya kwesesihlanu kufuneka abe sele efudukile kwiveki yesibini ka-Agasti walo nyaka.”

UMzalwan’ uMorris wathi isebe lokuvasa iimpahla, elikumgangatho wesithandathu nowesixhenxe kwisakhiwo sesithathu, laliza kuqhubeka lilapho de kube sembindini ka-2014. Waphinda wathi: “Kungenzeka ukuba  sifuduke ngonyaka ka-2017 kwisakhiwo esise-90 Sands Street.”

Ezi zakhiwo zintandathu zithengiswa ngenxa yokuba ikomkhulu lamaNgqina kaYehova liza kuba kwindawo entsha, lisuka eNew York City liya kwisiza esineehektare eziyi-102, eWarwick, eNew York. Kodwa ke ibingenakwenzeka into yokuba kuqaliswe umsebenzi kwesi siza de kufumaneke iimpepha-mvume ezifunekayo.

Intsapho yaseBheteli yaseUnited States, yayisilinde ngamehl’ abomvu isaziso esenziwa nguMark Sanderson weQumrhu Elilawulayo ngoLwesine, ngoJulayi 18, xa wathi: “Siyakuvuyela ukunazisa ukuba, ngoLwesithathu ngoJulayi 17, i-Warwick Planning Board izipasisile iiplani zesiza sekomkhulu lehlabathi lamaNgqina kaYehova. Eli linqanaba lokugqibela ngaphambi nje kokuba kufunyanwe imvume yokwakha ukuze umsebenzi uqale. Ibangela umdla into yokuba, le mvume siyifumene phezolo, ifike kanye ngosuku esigqiba ngalo iminyaka emine sasithengayo isiza esiseWarwick. Okunye kukuba, izinto eziye zenzeka kwezi ntsuku zidluleyo ukuza kuthi ga namhlanje, zenza kucace gca ukuba sisikelelwa nguYehova.” UMzalwan’ uSanderson wabulela wonk’ umntu ngomsebenzi wokuzincama nemithandazo ababeqhubeka beyenza ukuze lo msebenzi utyhalele phambili. Wathi: “Okona kubalulekileyo, sibulela uYehova ngokusinceda ekufuduseni ikomkhulu lehlabathi silise eWarwick, eNew York.”

NgoLwesihlanu ngoJulayi 26, uMzalwan’ uMorris wadibana namavolontiya amalunga nayi-1 000 asuka  eBheteli nakwiiKomiti Zokwakha Zenqila nawayehlanganisene kwigumbi lokutyela elitsha eliseTuxedo, eNew York apho bahlala khona abasebénzi baseWarwick. Emva kokuthetha ngomxholo okhuthazayo weBhayibhile, wathi unesaziso afuna ukusenza. UMzalwan’ uMorris wathi, “Kukho into endisandul’ ukuyifumana, endifuna ukunifundela yona. Kule fomu kubhalwe: ‘Imvume Yokwakha.’” Wathi engekagqibi nokuyifunda, amavolontiya amqhawula phakathi, atsho ngentswahla yezandla. Kwathi kwakuzola, uMzalwan’ uMorris wagqibezela ukufunda le fomu, eyakhutshwa yidolophu yaseWarwick kwiiyure ezintathu ngaphambi koko.

Kwenzeka Ntoni EWallkill, EWarwick, NaseTuxedo?

Ukususela ekuqaleni kolwakhiwo eWallkill ngoAgasti 2009, kukho abazalwana noodade abamalunga nabayi-2 800 abaye bancedisa njengamavolontiya okwexeshana. Olu lwakhiwo luquka amagumbi okuhlala, igaraji yokupaka iimoto kunye neeofisi. Izakhiwo ezilungiswayo ngoku zezinamagumbi okulala, oomatshini bokuprinta, elokuvaswa kweempahla, iholo, isakhiwo ekugcinwa kuso izinto zokusebenza neso iindwendwe zifikela kuso. Kulindeleke ukuba umsebenzi wokwakha owenziwa eWallkill ugqitywe ekupheleni kuka-2015.

Uqalile umsebenzi wokwakha kwisiza eliza kuba kuso ikomkhulu lehlabathi eWarwick. Kwiinyanga ezimbalwa umsebenzi uqalile kuye kwalungiswa esi siza kwagrunjelwa nemibhobho ephantsi komhlaba. Umsebenzi waqala ngasekupheleni kuka-2013, ngesakhiwo sokulungisa iimoto, indawo yokupaka iimoto zeendwendwe, nesakhiwo ekugcinwa kuso izixhobo zokusebenza. Ezi zakhiwo ziyafuneka ukuze kunyanyekelwe izixhobo  ekusetyenzwa ngazo ebudeni bolwakhiwo naxa sele kugqityiwe. Emva kwazo kuza kwakhiwa iiofisi, ekucetywe ukuba ziqaliswe ngo-2014.

Ilungu leKomiti Yolwakhiwo uKenneth Chernish, uthi isakhiwo esiziihektare eziyi-20 eTuxedo nesikumgama oziikhilomitha ezimalunga neziyi-10 kumntla weWarwick, “siza kusetyenziselwa ukuxhasa umsebenzi owenziwa kwikomkhulu elitsha. Apha kuza kuhlala amavolontiya, atyiswe khona, afumane nezinto azidingayo zokusebenza.” Ukuze lo msebenzi wenziwa eTuxedo ugqitywe ngokukhawuleza, kuye kwacelwa iiKomiti Zokwakha Zenqila ezithile ezikwimpuma yeUnited States ukuba zenze eminye imisebenzi.

Amavolontiya amaninzi asuka kwiiKomiti Zokwakha Zenqila zeli lizwe akhangele phambili ekusebenzeni kwisiza esiza kuba likomkhulu lethu lehlabathi. Abazalwana noodade abanobuchule bazenza bafumaneke ukuze bancedise. ULeslie Blondeau osebenza ngemibhobho yamanzi nomyeni wakhe uPeter, uthi, “Ukusebenza kunye kusenza sisondelelane, kusinike neenkumbulo esingasoze sizilibale.”

UMallory Rushmore uthi: “Ndisebenza neqela elifakela umbane eTuxedo. Suku ngalunye siyalonwabela, kuba mnandi nokubona bonke abantu—onke amavolontiya—besebenza kunye ngomanyano.”

UQuincy Dotson uthi: “Lilungelo elingathethekiyo eli. Bendicinga ukuba ndiza kusebenza nzima, kodwa kunoko ndifunda izinto ezininzi.”

UMzalwan’ uChernish uthi: “Kuyavuyisa ukwenza lo msebenzi. Abazalwana noodade benza umsebenzi omhle gqitha ngexeshana nje elifutshane, ibe bayawonwabela.”