Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Imibuzo Eli-10 Yolutsha Iyaphendulwa

 UMBUZO 9

Ngaba Nyhani Izinto Zazivelela?

Ngaba Nyhani Izinto Zazivelela?

KUTHENI KUBALULEKILE?

Ukuba yinyani ukuba izinto zazivelela, ubomi abunanjongo. Ukuba inyani kukuba izinto zadalwa, sinokufumana iimpendulo ezanelisayo kwimibuzo esinayo ngobomi nekamva.

UBUNOKWENZA NTONI WENA?

Khawucinge ngoku: UAlex ubhidekile. Ebesoloko ekholelwa kuThixo nasekubeni izinto zadalwa. Kodwa namhlanje utitshala wakhe webhayoloji uthi yinyaniso ukuba izinto zazivelela, loo nto isekelwe kuphando olunokuthenjwa loososayensi. UAlex akafuni kubonakala ngathi usisidenge. Uzixelela oku, ‘Ukuba oososayensi banobungqina bokuba nyhani izinto zazivelela, ndingubani mna ukuba ndibaphikise?’

Ukuba ubunguAlex, ubuza kuyamkela into yokuba izinto zazivelela kuba nje iincwadi zisitsho?

CINGA!

Umntu okholelwa ekubeni izinto zadalwa nokholelwa ekubeni zazivelela bakhawuleza bakuxelele into abayikholelwayo bengasazi isizathu sokuyikholelwa.

  • Abanye abantu bakholelwa ekubeni izinto zadalwa kuba nje befundiswe ecaweni.

  • Abanye bakholelwa ekubeni izinto zazivelela kuba bafundiswe loo nto esikolweni.

 IMIBUZO EMITHANDATHU ONOKUCINGA NGAYO

IBhayibhile ithi: “Ndlu nganye inomakhi wayo, kodwa lowo wazakhayo zonke izinto nguThixo.” (Hebhere 3:4) Ngaba kufanelekile ukukholelwa loo nto?

Ukuthi akakho umntu odale izinto bubudenge obufana nokuthi le ndlu ayinamntu wayakhayo

KUTHIWA: Yonke into esemhlabeni yasuka nje yazivelela emva kwesithonga esikhulu.

1. Ngubani okanye yintoni eyabangela eso sithonga?

2. Yiyiphi evakalayo kwezi—zonke izinto zazivelela okanye ukho umntu owazenzayo?

KUTHIWA: Abantu bavela kwizilwanyana.

3. Ukuba abantu bavela kwizilwanyana—ngokomzekelo ezinkawini—kutheni benengqondo kuneenkawu?

4. Kutheni kunzima kangaka ukuqonda kwanezona zidalwa ekubonakala ngathi kumele kube lula ukuziqonda?

KUTHIWA: Bukho ubungqina bokuba izinto zazivelela.

5. Ngaba lo mntu utshoyo uye waziphandela obo bungqina?

6. Bangaphi abantu abakholelwa ekubeni izinto zazivelela kuba nje baxelelwa ukuba bonke abantu abanengqondo bayakukholelwa oko?

“Ukuba ubuhamba ehlathini uze udibane nendlu entle, ngaba ubuya kuthi: ‘Ayisentle! Imithi ifanel’ ukuba iye yawa kakuhle ukuze yakhe le ndlu.’ Ngokuqinisekileyo ubungenakutsho! Loo nto ayinangqondo. Ngoko, kutheni sifanele sikholelwe ekubeni yonke into esemhlabeni yasuka nje yazivelela?”—UJulia.

“Masithi umntu ukuxelela ukuba kuye kwadubula umatshini wokuprinta yaza i-inki yathi saa kuyo yonke indawo, kwaza kwathi gqi incwadi ekumgangatho ophezulu. Ngaba unokuyikholelwa loo nto?”—UGwen.

 ISIZATHU SOKUKHOLELWA KUTHIXO

IBhayibhile ikukhuthaza ukuba usebenzise ‘amandla akho engqiqo.’ (Roma 12:1) Oko kuthetha ukuba ukukholelwa kwakho kuThixo akufanele kubangelwe nje

  • YINDLELA OZIVA NGAYO (Kum ingathi umele ukuba ukho umntu onamandla angaphaya kwaqhelekileyo)

  • KUKUBA ABANTU BESITSHO (Ndihlala kwindawo enabantu abahamba icawa)

  • KUKUBA UNYANZELEKILE (Ndikhule abazali bam bendifundisa ukuba ndikholelwe kuThixo—Ndandinyanzelekile)

Endaweni yoko, ufanele ube nezizathu ezibambekayo zokukholelwa kuThixo.

“Xa ndisesikolweni ndimamele utitshala ecacisa indlela imizimba yethu esebenza ngayo, ndiye ndiqiniseke ukuba uThixo ukho. Ilungu ngalinye lomzimba linento eliyenzayo, nkqu nelona lincinane yaye ezinye izinto asizazi nokuba ziyenzeka emzimbeni. Umzimba womntu uyamangalisa!”—UTeresa.

“Xa ndibona ukrwec’ izulu wesakhiwo, inqanawa enkulu okanye imoto, ndiye ndizibuze, ‘Ngubani owenze le nto?’ Ngokomzekelo, imoto yenziwa ngabantu abanengqondo kuba kukho izinto ezincinane ekufuneka zisebenze ukuze ikwazi ukuduma ize ihambe. Ukuba iimoto zenziwa ngumntu othile, ngokuqinisekileyo nabantu badalwa.” —URichard.

“Ngokuya ndifunda isayensi, ndiya ndingayikholelwa into yokuba izinto zazivelela. . . . Kulula ngam ukuba ndikholelwe kuMdali kunokuba ndikholelwe ukuba izinto zazivelela.”—UAnthony.

KHAWUCINGE

Nakuba sekudlule amashumi eminyaka besenza uphando, oososayensi abakavumelani ngalo mba. Ukuba kunjalo—nakuba bekufanele ukuba baziincutshe—ngaba kulungile ukubuza ngawo?