1. Zithini iindaba ezivela kuThixo?

UThixo ufuna abantu banandiphe ubomi emhlabeni. Wadala umhlaba nazo zonke izinto ezikuwo kuba uyabathanda abantu. Kungekudala uza kubaphathela ikamva eliqaqambileyo kuwo wonke umhlaba. Uya kuphelisa ukubandezeleka ebantwini.​—Funda uYeremiya 29:11.

Akakho urhulumente oye wakwazi ukuphelisa ugonyamelo, izifo okanye ukufa. Sekunjalo, zikho iindaba ezimnandi. Kungekudala, oorhulumente babantu baza kuthatyathelw’ indawo ngurhulumente kaThixo. Abalawulwa balo rhulumente baza kunandipha uxolo nempilo entle.​—Funda uIsaya 25:8; 33:24; Daniyeli 2:44.

2. Kutheni zingxamisekile nje iindaba ezilungileyo?

Ukubandezeleka kuya kuphela xa uThixo esusa bonke abantu ababi emhlabeni. (Zefaniya 2:3) Iza kwenzeka nini loo nto? ILizwi likaThixo laprofeta ngeemeko ezisongela uluntu namhlanje. Iziganeko ezenzekayo zibonisa ukuba uThixo sele eza kungenelela.​—Funda eyesi-2 kuTimoti 3:1-5.

3. Yintoni esimele siyenze?

Sifanele sifunde ngoThixo kwiLizwi lakhe iBhayibhile. Lifana neleta evela kutata osithandayo. Lisixelela ngendlela esinokubunandipha ngayo ubomi ngoku nakwikamva ngonaphakade. Ewe kona, abanye abantu basenokungayithandi into yokuba uncedwa wazi iBhayibhile. Kodwa ungavumi uphoswe leli thuba lokufumana ikamva eliqaqambileyo.—Funda iMizekeliso 29:25; ISityhilelo 14:6, 7.