1. Ngaba uThixo uphulaphula yonke imithandazo?

UThixo umema abantu bazo zonke iintlanga ukuba basondele kuye ngomthandazo. (INdumiso 65:2) Sekunjalo, akaphulaphuli yaye akamkeli yonke imithandazo. Ngokomzekelo, imithandazo yendoda ephatha kakubi umfazi wayo inokuthinteleka. (1 Petros 3:7) Kwakhona, xa amaSirayeli ayesenza okubi, uThixo wayengayiphulaphuli imithandazo yawo. Kucacile ukuba, umthandazo lilungelo. Sekunjalo, uThixo uya kwamkela nemithandazo yabantu abenza izono ezinzulu xa beguquka.​—Funda uIsaya 1:15; 55:7.

2. Simele sithandaze njani?

Umthandazo yinxalenye yonqulo lwethu, ngoko nguYehova uMdali wethu kuphela esifanele sithandaze kuye. (Mateyu 4:10; 6:9) Kwakhona, ekubeni singafezekanga, simele sithandaze egameni likaYesu kuba nguye owafela izono zethu. (Yohane 14:6) UYehova akafuni sicengceleze imithandazo ebhaliweyo. Ufuna sithandaze ngokusuka entliziyweni.​—Funda uMateyu 6:7; Filipi 4:6, 7.

UMdali wethu uyasiva naxa sithandazela ngaphakathi. (1 Samuweli 1:12, 13) Uthi masithandaze ngalo lonke ixesha, njengaxa sivuka naxa silala, xa siza kutya naxa sineengxaki.​—Funda iNdumiso 55:22; Mateyu 15:36.

3. Kutheni amaKristu ehlanganisana kunye?

Akululanga ukusondela kuThixo kuba siphila phakathi kwabantu abangakholelwayo kuThixo nabasigxekayo isithembiso sakhe sokuzisa uxolo emhlabeni. (2 Timoti 3:1, 4;  2 Petros 3:3, 13) Ngoko simele sinxulumane namanye amakholwa aza kusikhuthaza size nathi siwakhuthaze.​—Funda amaHebhere 10:24, 25.

Ukunxulumana nabantu abamthandayo uThixo kuyasinceda sisondele kuye. Iintlanganiso zamaNgqina kaYehova zisinika ithuba elihle lokukhuthazwa lukholo lwabanye.​—Funda amaRoma 1:11, 12.

4. Unokusondela njani kuThixo?

Unokusondela kuYehova ngokucamngca ngezinto ozifunde kwiLizwi lakhe. Cinga ngezenzo zakhe, amacebiso akhe nezithembiso zakhe. Ukucamngca nokuthandaza kusinceda siyixabise indlela uThixo asithanda nalumke ngayo.​—Funda uYoshuwa 1:8; INdumiso 1:1-3.

Unokusondela kuThixo kuphela xa uthembela ngaye uze ukholose ngaye. Kodwa ukholo lufana nento ephilayo efuna ukondliwa rhoqo. Umele uhlale uzondla elukholweni ngokucingisisa ngokunzulu ngezinto ozikholelwayo.​—Funda uMateyu 4:4; Hebhere 11:1, 6.

5. Kuza kukunceda njani ukusondela kuThixo?

UYehova ubakhathalele abo bamthandayo. Unokubakhusela kuyo nantoni na enokusongela ukholo lwabo nethemba abanalo lobomi obungunaphakade. (INdumiso 91:1, 2, 7-10) Uyasilumkisa ukuba siphephe ukuphila ngendlela eza kusigulisa okanye isenze singonwabi. UYehova usifundisa eyona ndlela ibalaseleyo yokuphila.​—Funda iNdumiso 73:27, 28; Yakobi 4:4, 8.