1. Kutheni sifanele sinqule uThixo?

UThixo wenyaniso nguMdali wezinto zonke. Akanasiqalo, engasoze abe naso nesiphelo. (INdumiso 90:2) UnguMthombo weendaba ezilungileyo eziseBhayibhileni. (1 Timoti 1:11) Ekubeni uThixo esinike ubomi, sifanele sinqule yena yedwa.​—Funda iSityhilelo 4:11.

2. Unjani uThixo?

Akakho umntu owakha wambona uThixo kuba unguMoya, nto leyo ethetha ukuba ubomi bakhe buphakame ngaphezu kwaso nasiphi na isidalwa esiphila emhlabeni. (Yohane 1:18; 4:24) Noko ke, ubuntu bukaThixo sibubona kwizinto azenzileyo. Ngokomzekelo, iindidi ezikhoyo zeziqhamo neentyatyambo zisibonisa uthando nobulumko anabo. Ubukhulu bendalo yonke busibonisa amandla akhe.​—Funda amaRoma 1:20.

IBhayibhile inokukufundisa okungakumbi ngobuntu bukaThixo. Ngokomzekelo, isixelela oko uThixo akuthandayo nangakuthandiyo, indlela abaphatha ngayo abantu nezinto azenzayo kwiimeko ezahlukeneyo.​—Funda iNdumiso 103:7-10.

3. Ngaba uThixo unalo igama?

UYesu wathi: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.” (Mateyu 6:9) Nangona uThixo enezibizo ezininzi, igama lakhe linye. Libizwa ngeendlela ezahlukahlukeneyo. NgesiXhosa kuthiwa “nguYehova.” Kodwa abanye bathi “Yahweh.”​—Funda iNdumiso 83:18.

Igama likaThixo liye lakhutshwa kwiiBhayibhile ezininzi kwaza kwasetyenziswa izibizo ezithi Nkosi okanye Thixo. Kodwa xa kwakubhalwa iBhayibhile, igama likaThixo lalivela  izihlandlo ezingama-7 000. Xa wayexelela abantu ngoThixo, uYesu wabazisa igama likaThixo.—Funda uYohane 17:26.

4. Ngaba uYehova usikhathalele?

Njengalo tata unothando, uThixo ufuna sonwabe ixesha elingenasiphelo

Ngaba ukuxhaphaka kokubandezeleka kuthetha ukuba uYehova nguThixo ongakhathaliyo? Abanye abantu bathi usenza sibandezeleke ukuze asivavanye, kodwa bubuxoki obo.​—Funda uYakobi 1:13.

UThixo unike uluntu inkululeko yokuzikhethela. Ngaba asiyixabisi inkululeko esinayo yokuzikhethela ukukhonza uThixo? (Yoshuwa 24:15) Kodwa abanye bakhetha ukwenza izinto ezimbi ebantwini, ngoko abantu abaninzi bayabandezeleka. UYehova uba buhlungu xa ebona ukungabikho kokusesikweni okunjalo.​—Funda iGenesis 6:5, 6.

UYehova nguThixo osikhathaleleyo. Ufuna sibunandiphe ubomi. Kungekudala uza kuphelisa ukubandezeleka nabo bakubangelayo. Okwangoku, unesizathu sokuvumela ukubandezeleka okwexeshana. Kwisifundo 8, siza kufunda ngeso sizathu.​—Funda eyesi-2 kaPetros 2:9; 3:7, 13.

5. Sinokusondela njani kuThixo?

UYehova uthi masisondele kuye ngomthandazo. Unomdla kuye ngamnye wethu. (INdumiso 65:2; 145:18) Ukulungele ukusixolela. Uyayiphawula imigudu esiyenzayo yokumkholisa, nakuba maxa wambi sisenza iimpazamo. Ngoko ke nakubeni singafezekanga, sinokusondela kuThixo.—Funda INdumiso 103:12-14; Yakobi 4:8.

Ekubeni uYehova esinike ubomi, simele simthande ngaphezu kwakhe nabani na. (Marko 12:30) Njengoko ubonisa ukuba uyamthanda uThixo ngokufunda okungakumbi ngaye nangokwenza oko akufunayo, uya kusondela ngakumbi kuye.​—Funda eyoku-1 kaTimoti 2:4; 1 Yohane 5:3.