1. Kwakutheni ukuze uThixo alungelelanise uSirayeli wamandulo?

UThixo walungelelanisa inzala kasolusapho uAbraham ukuba ibe luhlanga waza wayinika uludwe lwemithetho. Wanika olu hlanga igama elithi “Sirayeli” waza walwenza lwagcina unqulo lokwenyaniso nelizwi Lakhe. (INdumiso 147:19, 20) Ngoko bonke abantu bazo zonke iintlanga babenokungenelwa kuSirayeli.​—Funda iGenesis 22:18.

UThixo wakhetha amaSirayeli ukuba abe ngamaNgqina akhe. Imbali yawo yamandulo ibonisa indlela abantu abangenelwa ngayo ngokuthobela umthetho kaThixo. (Duteronomi 4:6) Ngaloo ndlela, amaSirayeli ayeza kubangela ukuba abanye bamazi uThixo oyinyaniso.​—Funda uIsaya 43:10, 12.

2. Kutheni amaKristu okwenyaniso elungelelene nje?

Ekuhambeni kwexesha, amaSirayeli akazange amkholise uThixo, waza uYehova wamisela ibandla lamaKristu. (Mateyu 21:43; 23:37, 38) Ngoku, endaweni yamaSirayeli, ngamaKristu okwenyaniso akhonza njengamaNgqina kaYehova.​—Funda iZenzo 15:14, 17.

UYesu walungelelanisa abalandeli bakhe ukuba bashumayele baze benze abafundi abantu bazo zonke iintlanga. (Mateyu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Ngoku, lo msebenzi ufikelela incopho yawo ekupheleni kwale nkqubo yezinto. Okokuqala kwimbali yoluntu, uYehova uye wahlanganisa izigidi zabantu eziphuma kuzo zonke iintlanga kunqulo lokwenyaniso. (ISityhilelo 7:9, 10) AmaKristu okwenyaniso alungelelaniselwe ukukhuthazana nokuncedana. Ehlabathini lonke banandipha ucwangciso olufanayo lwemfundo yeBhayibhile kwiintlanganiso zawo.​—Funda amaHebhere 10:24, 25.

 3. Yaqala njani intlanganiso yale mihla yamaNgqina kaYehova?

Ngeminyaka ye-1870, iqaqobana labafundi beBhayibhile lafumana iinyaniso zeBhayibhile ezazilahlekile. Lalisazi ukuba uYesu wayelungelelanise ibandla lamaKristu ukuze lishumayele, ngoko laqalisa iphulo lokushumayela ngoBukumkani kumazwe ngamazwe. Ngowe-1931 lamkela igama elithi amaNgqina kaYehova.​—Funda iZenzo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Alungelelaniswe njani amaNgqina kaYehova?

Ngenkulungwane yokuqala, amabandla amaKristu akumazwe amaninzi ancedwa liqumrhu elilawulayo elalimgqala uYesu njengeNtloko yebandla. (IZenzo 16:4, 5) Nanamhlanje, amaNgqina kaYehova ehlabathini lonke ancedwa liQumrhu Elilawulayo labadala abanamava. Livelela iiofisi zamasebe zamaNgqina kaYehova aguqulelayo, aprintayo, nasasaza uncwadi lweBhayibhile ngeelwimi ezingaphezu kwezingama-600. Ngoko iQumrhu Elilawulayo likhuthaza lize lalathise amabandla angaphezu kwe-100 000 ehlabathini lonke ngeZibhalo. Kwibandla ngalinye, amadoda afanelekayo amiselwa njengabadala okanye abaveleli. La madoda awunyamekela ngothando umhlambi kaThixo.​—Funda eyoku-1 kaPetros 5:2, 3

AmaNgqina kaYehova alungelelaniselwe ukushumayela iindaba ezilungileyo nokwenza abafundi. Njengabapostile, sishumayela kwizindlu ngezindlu. (IZenzo 20:20) Sicela izifundo zeBhayibhile kubantu abayithanda ngokwenene inyaniso. Kodwa amaNgqina kaYehova awayontlangano nje. Siyintsapho enoBawo onothando. Singabazalwana noodade abathandanayo. (2 Tesalonika 1:3) Ekubeni abantu bakaYehova belungelelaniselwe ukukholisa uThixo nokunceda abanye, bayeyona ntsapho yonwabileyo emhlabeni.​—Funda iNdumiso 33:12; IZenzo 20:35.