Kwiminyaka emva koNogumbe, iBhayibhile isixelela ngabantu abambalwa ababekhonza uYehova. UAbraham wayengomnye wabo yaye wayesaziwa ngokuba ngumhlobo kaYehova. Kwakutheni ukuze abizwe ngokuba ngumhlobo kaYehova? Ukuba ungumzali, nceda umntwana wakho aqonde ukuba uYehova unomdla kuye kwaye ufuna ukumnceda. Sinokucela uncedo kuYehova kanye njengoAbraham namanye amadoda awayethembekile, njengoLote noYakobi. Simele siqiniseke ukuba uYehova uyazenza izinto azithembisayo.