Kwakutheni ukuze uYehova azise umkhukula owatshabalalisa ihlabathi laloo mihla? Ekuqaleni kwembali yabantu, kwabakho imfazwe eyayiphakathi kwabantu abalungileyo nabo bangalunganga. Abanye babo, njengoAdam, uEva nonyana wabo uKayin, bakhetha ukuba ngabantu abangalunganga. Ukanti abanye abafana noAbheli noNowa, bakhetha ukuba ngabalungileyo. Abantu abaninzi babengalunganga kangangokuba uYehova walitshabalalisa elo hlabathi. Eli candelo liza kusinceda sifunde ukuba uYehova uyalibona icala esilikhethayo nokuba akasoze avumele izinto ezimbi zoyise ezilungileyo.