Emva kwePasika, xa uYesu nabafundi babebuyela eGalili, badlula eSamariya. Kufuphi nedolophu iSikare, uYesu wema ngakwiqula elibizwa ngokuba liqula likaYakobi. Ngoxa wayephumle apho, abafundi bakhe bangena edolophini baya kuthenga ukutya.

Kwafika ibhinqa lize kukha amanzi kweli qula. UYesu wathi kulo: “Ndiphe amanzi ndisele.” Lathi: ‘Uthethelani nam? NdingumSamariyakazi. AmaYuda awathethi namaSamariya.’ UYesu wathi: ‘Ukuba ubusazi ukuba ndingubani, ubuza kuwacela kum amanzi, kuba mna bendiza kukunika amanzi obomi.’ Lambuza: ‘Utheth’ ukuthini? Awunayo ne-emele nje.’ UYesu wathi: ‘Nabani na osela amanzi endimpha wona akasoze aphinde anxanwe.’ Ibhinqa lathi: “Mhlekazi, khawundiphe la manzi.”

UYesu wathi kulo: ‘Yiza nomyeni wakho.’ Lona lathi: ‘Andinamyeni.’ UYesu wathi: ‘Unyanisile. Utshate kahlanu, ngoku uhlala nendoda ongatshatanga nayo.’ Ibhinqa lathi: ‘Wena ungumprofeti. AmaSamariya athi sinokumnqula uThixo kule ntaba, kodwa wona amaYuda athi simele simnqule eYerusalem kuphela. Ndikholelwa ukuba akufika uMesiya, uza kusifundisa indlela yokunqula uThixo.’ UYesu walixelela into ebengekayithethi nakomnye umntu: ‘Ndim uMesiya.’

Eli bhinqa labaleka laya kuxelela amanye amaSamariya: ‘Ndicinga ukuba ndimfumene uMesiya.  Akukho nto angayaziyo ngam. Yizan’ obona!’ Baya equleni waza uYesu wabafundisa.

AmaSamariya acela uYesu ukuba ahlale kwidolophu yawo. Wahlala nawo iintsuku ezimbini, ewafundisa. Amaninzi kuwo aba nokholo kuye. Athi kwibhinqa ebeliwabizile: ‘Izinto ezifundiswa yile ndoda, zisenza siqiniseke ukuba yiyo eza kusindisa ihlabathi.’

“‘Yiza!’ Lowo unxaniweyo makeze; lowo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesisa.”—ISityhilelo 22:17