Ukuze ube ngumhlobo kaThixo, kufuneka ufunde ngaye. Ngaba abahlobo bakho bayalazi igama lakho yaye bakubiza ngalo? Ewe kunjalo. UThixo ufuna ukuba ulazi igama lakhe uze umbize ngalo. Igama likaThixo nguYehova. (INdumiso 83:18; Mateyu 6:9) Ukwafanele ufunde nezinto azithandayo nangazithandiyo. Kufuneka wazi ukuba ngoobani abahlobo bakhe yaye ngoobani iintshaba zakhe. Kuthabatha ithuba ukuze umazi umntu othile. IBhayibhile ithi kububulumko ukuzibekela bucala ixesha uze ufunde ngoYehova.​—Efese 5:15, 16.

Abahlobo bakaThixo benza oko kumkholisayo. Cinga ngabahlobo bakho. Ukuba ubaphatha kakubi uze wenze izinto abangazithandiyo, ngaba baya kuqhubeka bengabahlobo bakho? Enyanisweni akunjalo! Ngokufanayo, ukuba ufuna ukuba ngumhlobo kaThixo, kufuneka wenze oko kumkholisayo.​—Yohane 4:24.

Asizizo zonke iinkonzo ezikhokelela kubuhlobo noThixo. UYesu, oyena mhlobo kaThixo osenyongweni, wathetha ngeendlela ezimbini. Enye indlela iphangalele yaye izele ngabantu. Loo ndlela ikhokelela entshabalalweni. Enye indlela imxinwa yaye bambalwa abahamba ngayo. Loo ndlela isa ebomini obungunaphakade. Oku kuthetha ukuba, ukuba ufuna ubuhlobo noThixo, kufuneka ufunde indlela echanileyo yokumnqula.​—Mateyu 7:13, 14.