UYehova akayi kuvumela abantu ababi ukuba bonakalise iParadesi. Ngabahlobo bakhe kuphela abaya kuhlala apho. Kuya kwenzeka ntoni kubantu ababi? Ukuze ufumane impendulo, cinga ngebali lokwenene likaNowa. UNowa wayephila kumawaka eminyaka eyadlulayo. Wayeyindoda elungileyo eyayisoloko izabalazela ukwenza ukuthanda kukaYehova. Kodwa abanye abantu emhlabeni babesenza izinto ezimbi. Ngoko ke uYehova waxelela uNowa ukuba wayeza kuzisa umkhukula ukuze utshabalalise bonke abantu abangendawo. Waxelela uNowa ukuba akhe umkhombe ukuze yena nentsapho yakhe bangafi xa kufika uMkhukula.​—Genesis 6:9-18.

UNowa nentsapho yakhe bakha umkhombe. UNowa walumkisa abantu ukuba kwakusiza uMkhukula, kodwa abazange bamphulaphule. Baqhubeka besenza izinto ezimbi. Emva kokuba umkhombe ugqityiwe, uNowa wangenisa izilwanyana emkhombeni, waza yena nentsapho yakhe bangena phakathi. Wandula ke uYehova wazisa izantyalantyala zemvula. Imvula yana iintsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. Umhlaba wonke wagutyungelwa ngamanzi.​—Genesis 7:7-12.

 Abantu abangendawo baphulukana nobomi babo, kodwa uNowa nentsapho yakhe basindiswa. UYehova wabakhusela kuloo Mkhukula waya kubafaka kumhlaba ongenabo ubungendawo. (Genesis 7:22, 23) IBhayibhile ithi kwakhona kuza ixesha laxa uYehova eya kutshabalalisa abo bangafuniyo ukwenza okulungileyo. Abantu abalungileyo abayi kutshatyalaliswa. Baya kuphila ngonaphakade kwiParadesi esemhlabeni.​—2 Petros 2:5, 6, 9.

Namhlanje abantu abaninzi benza izinto ezimbi. Ihlabathi lizaliswe ziinkathazo. UYehova uthumela amaNgqina akhe ngokuphindaphindiweyo ukuze alumkise abantu, sekunjalo inkoliso yabo ayifuni kuphulaphula amazwi kaYehova. Abafuni kuziguqula iindlela zabo. Abafuni kukwamkela oko kuthethwa nguThixo ngokulungileyo nokubi. Kuya kwenzeka ntoni kwaba bantu? Ngaba baya kutshintsha ngeny’ imini? Abaninzi abanakuze batshintshe. Liyeza ilixa lokuba abantu abangendawo batshatyalaliswe yaye abayi kuze baphinde baphile kwakhona.​—INdumiso 92:7.

Umhlaba awuyi kutshatyalaliswa; uya kwenziwa iparadesi. Abo baba ngabahlobo bakaThixo baya kuphila ngonaphakade kwiParadesi esemhlabeni.​—INdumiso 37:29.