Ukuze nihlale ningabahlobo, kufuneka uthethe naye. Uyamphulaphula, naye uyakuphulaphula. Yaye uthetha ngezinto ezilungileyo ngomhlobo wakho kwabanye. Kwenzeka okufanayo naxa ungumhlobo kaThixo. Khawuqwalasele oko iBhayibhile ikuthethayo ngoku:

Thetha rhoqo noYehova ngomthandazo. “Emthandazweni zingisani.”​—Roma 12:12.

Funda iLizwi likaThixo, iBhayibhile. “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto.”​—2 Timoti 3:16.

Fundisa abanye ngoThixo. “Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, . . . nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona.”​—Mateyu 28:19, 20.

 Sondela kubahlobo bakaThixo. “Ohamba nezilumko uya kuba sisilumko naye.”​—IMizekeliso 13:20.

Yiya kwiintlanganiso ezikwiHolo yoBukumkani. “Masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, . . . masikhuthazane.”​—Hebhere 10:24, 25.

Ncedisa ekuxhaseni umsebenzi woBukumkani. “Ngamnye makenze kanye njengoko egqibile entliziyweni yakhe, kungekhona ngokukrokra okanye ngokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.”​—2 Korinte 9:7.