Esengumntwana, uSamuweli wayehlala yaye esebenza emnqubeni, indawo ababesiza kuyo abantu xa benqula uYehova. Uyazi ukuba waya njani emnqubeni uSamuweli? Masiqale sifunde ngomama wakhe, uHana.

Kangangexesha elide uHana wayengenamntana nangona wayemfuna. Ngenxa yoko, wathandaza kuYehova emcenga ukuba amncede. Wathembisa ukuba xa enokuba nonyana, uza kumsa emnqubeni ukuze ahlale aze asebenze apho. UYehova wawuphendula umthandazo wakhe, waba nonyana. Wamthiya igama elinguSamuweli. UHana wenza kanye njengokuba wayethembisile. Xa uSamuweli wayeneminyaka emithathu okanye emine, wamsa emnqubeni ukuze akhonze uThixo apho.

UEli wayengumbingeleli omkhulu emnqubeni. Oonyana bakhe ababini nabo babesebenza khona. Ukhumbule ukuba umnquba wawuyindlu awayenqulelwa kuyo uThixo yaye apho abantu babemele benze izinto ezilungileyo. Kodwa oonyana bakaEli babesenza izinto ezimbi kakhulu. USamuweli wazibona izinto ababezenza. Ngaba uSamuweli wenza izinto ezimbi njengoonyana bakaEli?— Akunjalo, waqhubeka esenza izinto ezintle ngokwendlela awayefundiswe ngayo ngabazali bakhe.

Ucinga ukuba wayefanele enze ntoni uEli koonyana bakhe?— Wayefanele abohlwaye. Wayefanele angabavumeli ukuba basebenze endlwini kaThixo. Kodwa uEli akazange akwenze oko, waza uYehova wanomsindo ngakuye noonyana bakhe, wathi uza kubohlwaya.

USamuweli waxelela uEli oko kwakuthethwe nguYehova

Ngobunye ubusuku, xa uSamuweli wayelele, weva umntu embiza esithi: ‘Samuweli!’ Wabaleka waya kuEli, kodwa uEli wathi: ‘Andikubizanga.’ Oku kwaphinda kwenzeka kabini. Emva kokuba oku kwenzeke okwesithathu, uEli waxelela uSamuweli ukuba xa ephinde waliva ili zwi aze athi: ‘Ndicela uthethe Yehova; Ndimamele.’ Wenza loo nto uSamuweli. UYehova wathi kuSamuweli: ‘Xelela uEli ukuba ndiza kuyohlwaya intsapho yakhe ngenxa yezinto ezimbi ezenzileyo.’ Ucinga ukuba kwakulula kuSamuweli ukuxelela uEli le nto?— Kwakungelulanga. Kodwa nakuba uSamuweli wayesoyika, wenza oko uYehova wayemxelele kona. Into uYehova awayeyithethile yenzeka. Oonyana bakaEli ababini babulawa, noEli wafa.

USamuweli ungumzekelo omhle kuthi. Wenza okuhle nangona wayebona abanye abantu besenza izinto ezimbi. Kuthekani ngawe? Ngaba unokuqhubeka usenza okuhle njengoSamuweli? Ukuba wenjenjalo, uya kuvuyisa uYehova nabazali bakho.

FUNDA EBHAYIBHILENI YAKHO