URebheka wayemthanda uYehova. Umyeni wakhe yayinguIsake. Naye wayemthanda uYehova. URebheka wadibana njani noIsake? Yintoni awayenzayo ebonisa ukuba wayefuna ukuvuyisa uYehova? Makhe sifunde ngaye.

Abazali bakaIsake yayinguAbraham noSara. Babehlala eKanan, apho abantu babengamkhonzi uYehova. UAbraham wayefuna unyana wakhe atshate nomntu okhonza uYehova. Ngoko wathumela isicaka sakhe, ekusenokwenzeka ukuba yayinguEliyezere, ukuba siyokufunela uIsake inkosikazi kwaHaran, apho kwakuhlala abanye abantu bakuloAbraham.

URebheka wayekulungele ukusebenza nzima ekhelela iinkamela amanzi

UEliyezere wayehamba nezinye izicaka zika-Abraham. Bahamba umgama omde kakhulu. Babehamba neenkamela ezilishumi, ezazithwele ukutya kunye nezipho. UEliyezere wayeza kuyazi njani inkosikazi efanele uIsake? Xa uEliyezere nezicaka awayehamba nazo bafikayo kwaHaran, baphumla ngasequleni, kuba wayesazi ukuba kwakusondele ixesha lokuba abantu bazokukha amanzi. Wathandaza kuYehova wathi: ‘Elo bhinqa ndiye ndacela ukuba lindiphe amanzi, lize lona liphe mna kunye neenkamela zam, ndiya kuyazi ukuba lilo olikhethileyo.’

URebheka oselula weza equleni. IBhayibhile ithi wayemhle kakhulu. UEliyeze re wamcela ukuba amphe amanzi asele, waza waphendula wathi: ‘Kulungile. Ndiza kukupha amanzi, wena kunye neenkamela zakho.’ Khawucinge nje, ekubeni iinkamela ezinxaniweyo zisela amanzi amaninzi kakhulu, kwafuneka uRebheka aphindaphinde ukuya equleni ukuze zanele. Uyayibona indlela asebenza ngayo kulo mfanekiso?— UEliyezere wamangaliswa yindlela uYehova awawuphendula ngayo umthandazo wakhe.

UEliyezere wapha uRebheka izipho ezininzi ezintle. URebheka wamema uEliyezere ukuba aye kokwabo, yena kunye nezicaka awayehamba nazo. UEliyezere wachaza isizathu sokuba athunywe nguAbraham nendlela uYehova awuphendule ngayo umthandazo wakhe. Intsapho kaRebheka yamvumela ukuba atshate noIsake.

URebheka waya eKanan noEliyezere waza watshata noIsake

Ucinga ukuba uRebheka wayefuna ukutshata noIsake?URebheka wayesazi ukuba uEliyezere uthunyelwe nguYehova. Ngoko, xa intsapho yakhe yambuza ukuba uyafuna ukuya kwaKanan ukuze atshate noIsake, wathi, ‘Ewe, ndiyafuna.’ Wahamba ngoko nangoko noEliyezere, waza watshata noIsake.

Kuba uRebheka wenza le nto uYehova wayefuna ayenze, wasikelelwa. Emva kweminyaka emininzi, uYesu wazalwa kwintsapho yakhe! Ukuba nawe, njengoRebheka uvuyisa uYehova, uza kukusikelela.

FUNDA EBHAYIBHILENI YAKHO