Masithi siseYeriko. Kwesi sixeko kuhlala amaKanan, ibe awamkhonzi uYehova. URahabhi uhlala kwakwesi sixeko.

Xa uRahabhi wayesakhula, wayedla ngokuva amabali ngendlela uMoses awohlula ngayo uLwandle Olubomvu nendlela awawakhokela ngayo amaSirayeli aphuma eYiputa. Weva nendlela uYehova awawanceda ngayo amaSirayeli ukuba oyise iintshaba zawo. Ngoku, uva ukuba amaSirayeli amise iinkampu kufutshane neYeriko!

URahabhi wazikhusela iintlola kuba wayenokholo kuYehova

Ngobunye ubusuku, kufika amadoda amabini angamaSirayeli eYeriko eze kuhlola esi sixeko. Afikela endlwini kaRahabhi. Uyawamema ukuba angene aze ahlale. Kwangobo busuku bunye, ukumkani waseYeriko uyeva ukuba kufike iintlola ezimbini eYeriko ibe zisendlwini kaRahabhi. Lo kumkani uthumela amadoda ukuba abambe ezi ntlola. URahabhi ufihla ezi ntlola kuphahla lwendlu yakhe, aze athi kumadoda kakumkani: ‘Bezifikile iintlola ezimbini, kodwa sele zimkile, zashiya isixeko. Ukuba niyazileqa, ningazifumana!’ Uyazi ukuba kutheni uRahabhi ekhusela ezi ntlola?— Kuba unokholo kuYehova, yaye uyazi ukuba uza kuwanceda amaSirayeli oyise amaKanan.

Ngaphambi kokuba ezi ntlola zimke, zithembisa uRahabhi ukuba yena nentsapho yakhe baza kusinda xa iYeriko itshatyalaliswa. Uyazi ukuba zithi makenze ntoni?— Zithi: ‘Thatha le ntambo ibomvu uze uyixhome kwifestile yendlu yakho ukuze wonke umntu ongaphakathi endlwini asinde.’ URahabhi wenza kanye njengoko iintlola zisitsho. Uyazi ukuba kwenzeka ntoni emva koko?—

UYehova wamsindisa uRahabhi nentsapho yakowabo

Emva kweentsuku ezimbalwa, amaSirayeli amane ejikeleza iYeriko. Ayijikeleza kube kanye ngosuku, kangangeentsuku ezintandathu. Kodwa kusuku lwesixhenxe, ajikeleza kasixhenxe, aze onke enze ingxolo. UYehova uziwisa bhuma iindonga ezingqonge iYeriko. Kodwa yona indlu enentambo ebomvu efestileni ishi yeka imile! Uyayibona phaya kumfanekiso?— URahabhi uyasinda kunye nentsapho yakowabo!

Unokufunda ntoni kuRahabhi?— Ngenxa yazo zonke izinto ezintle awaziva ngoYehova, uRahabhi waba nokholo kuye. Nawe ufunda izinto ezininzi ezintle ngoYehova. Unalo ukholo kuye njengoRahabhi?— Siyazi ukuba unalo!