Jonga le nkwenkwana ikulo mfanekiso. Ingathi iyodwa yaye iyoyika, andithi? Wena wakha waziva ngolo hlobo?— Wonke umntu ukhe azive ngolo hlobo ngamanye amaxesha. IBhayibhile iyathetha ngabahlobo bakaYehova ababeziva bebodwa kwaye besoyika. Omnye wabo yayinguEliya. Makhe sifunde ngaye.

UIzebhele wayefuna ukubulala uEliya

UEliya wayehlala kwaSirayeli kudala, ngaphambi kokuba azalwe uYesu. UAhabhi ukumkani wakwaSirayeli, wayengamkhonzi uThixo oyinyaniso, uYehova. UAhabhi nomfazi wakhe uIzebhele babenqula uthixo wobuxoki, uBhahali. Nabantu abaninzi bakwaSirayeli baqalisa ukunqula uBhahali. Ukumkanikazi uIzebhele wayekhohlakele yaye wayefuna ukubulala bonke abantu ababekhonza uYehova, kuquka uEliya! Uyazi ukuba wenza ntoni uEliya?—

 UEliya wabaleka! Waya entlango waza wazifihla emqolombeni. Ucinga ukuba wayeyenzela ntoni loo nto?— Wayesoyika. UEliya wayengafanele oyike. Ngoba? Kuba wayesazi ukuba uYehova wayenokumnceda. UYehova wayembonisile amandla akhe ngaphambili. UYehova wayekhe waphendula umthandazo kaEliya ngokuthumela umlilo ovela ezulwini. Ngoko wayenokumnceda uEliya nangoku!

UYehova wamnceda njani uEliya?

Ngeli xesha uEliya wayesemqolombeni, uYehova wathetha kunye naye waza wambuza wathi: ‘Ufuna ntoni apha?’ UEliya waphendula wathi: ‘Ndim ndedwa osakukhonzayo. Ndindedwa, yaye ndoyika ukubulawa.’ UEliya wayecinga ukuba bonke abanye abakhonzi bakaYehova babulawa. Kodwa uYehova wathi kuEliya: ‘Asiyonyaniso leyo. Kukho abanye abantu abayi-7 000 abasandikhonzayo. Yiba nesibindi. Kusekho umsebenzi endifuna uwenze!’ Ucinga ukuba uEliya wavuya xa esiva oko?—

Unokufunda ntoni wena kwinto eyenzeka kuEliya?— Awumele uzive uwedwa okanye usoyika. Unezihlobo ezithanda uYehova nezikuthandayo. UYehova unamandla, uya kusoloko ekunceda! Awuvuyi kukwazi ukuba awusoze ube wedwa?—