NGABA uyavuya xa usenzelwa into entle ngomnye umntu?— Nabanye abantu bayavuya xa besenzelwa izinto ezintle ngabanye. Kunjalo kuthi sonke. UMfundisi Omkhulu wayekuqonda oko, yaye wayesoloko esenzela abanye izinto. Wathi: ‘Andizanga kuncedwa, ndize kunceda.’​—Mateyu 20:28.

Yintoni ababexoxisana ngayo abalandeli bakaYesu?

Ngoko ukuba sifuna ukufana noMfundisi Omkhulu, yintoni esimele siyenze?— Simele sincede abanye. Simele sibenzele izinto ezintle. Enyanisweni, abantu abaninzi abakwenzi oku. Inkoliso yabantu ifuna ukusoloko incedwa ngabanye. Ngesinye isihlandlo nabalandeli bakaYesu bavakalelwa ngale ndlela. Ngamnye kubo wayefuna ukuba ngoyena mkhulu okanye obalulekileyo.

Ngenye imini uYesu wayehamba nabafundi bakhe. Ekufikeni kwabo kwisixeko saseKapernahum, kufuphi noLwandle lwaseGalili, bonke bangena endlwini. Bakungena uYesu wababuza wathi: “Benixoxisana ngantoni endleleni?” Bathula kuba babexoxisana ngokuba ngubani omkhulu.​—Marko 9:33, 34.

 UYesu wayesazi ukuba akufanelekanga ukuba kubekho namnye kubafundi bakhe ocinga ukuba mkhulu kunabanye. Njengoko siye safunda kwisahluko sokuqala sale ncwadi, wamisa umntwana omncinane phambi kwabo waza wabaxelela ukuba bafanele bathobeke njengaloo mntwana. Kodwa sekunjalo abazange bafunde koko. Ngaphambi nje kokuba afe, uYesu wabafundisa isifundo ababengenakuze basilibale. Yintoni awayenzayo?—

Kwathi ke ngoxa bonke babesidla, uYesu waphakama etafileni wakhulula izambatho zakhe zangaphandle. Wathabatha itawuli, wayibhinqa esinqeni. Emva koko wathabatha isitya sokuhlambela wagalela amanzi. Abalandeli bakhe bamele ukuba babezibuza oko wayeza kukwenza. Njengoko babembukele, uYesu waya kubo bonke, waguqa waza wabahlamba iinyawo. Emva koko wazisula ngetawuli. Khawufan’ ucinge! Kuthekani ukuba wawulapho? Wawuya kuvakalelwa njani?—

Sisiphi isifundo uYesu awabafundisa sona abalandeli bakhe?

Abalandeli bakhe babengavakalelwa kukuba kufanelekile ukuba uMfundisi Omkhulu abancede ngale ndlela. Baziva behlazekile. Eneneni, uPetros wayengavumi ukuba uYesu enze loo msebenzi uphantsi kuye. Kodwa uYesu wathi kubalulekile ukuba awenze.

Akuqhelekanga ukuba sihlambe iinyawo zabanye namhlanje. Kodwa oku kwakusenziwa xa uYesu wayesemhlabeni. Ngaba uyasazi isizathu?— Kaloku, kwilizwe awayehlala kulo uYesu nabalandeli bakhe, abantu babenxiba iimbadada. Ngoko xa babehamba endleleni, iinyawo zabo zazisiba nothuli. Yayikukubonisa ububele ukuhlamba olo thuli kwiinyawo zondwendwe.

Kodwa ngesi sihlandlo akuzange kubekho namnye kubafundi bakaYesu owahlamba iinyawo zabanye. Ngoko uYesu wakwenza ngokwakhe oko. Ngokwenza oko, uYesu wabafundisa isifundo esibalulekileyo abalandeli bakhe. Babefanele basifunde eso sifundo. Yaye esi sisifundo esifanele sisifunde nathi namhlanje.

 Ngaba uyasazi eso sifundo?— Emva kokuba uYesu enxibe izambatho zakhe kwakhona waza wahlala etafileni, wathi: “Niyakwazi na endikwenzileyo kuni? Nindibiza ngokuthi, ‘Mfundisi,’ nangokuthi, ‘Nkosi,’ yaye niyalungisa ukutsho, kuba kunjalo. Ngoko ke, ukuba mna, nangona ndiyiNkosi noMfundisi, ndihlambe iinyawo zenu, nani nifanele ukuhlambana iinyawo.”​—Yohane 13:2-14.

Yintoni onokuyenza ukuze uncede abanye?

Apha uMfundisi Omkhulu wabonisa ukuba ufuna abalandeli bakhe bancedane. Wayengafuni bacinge ngeziqu zabo kuphela. Wayengafuni bacinge ukuba babaluleke kangangokuba bamele basoloko bencedwa ngabanye. Wayefuna bakulungele ukunceda abanye.

Ngaba ayisosifundo sihle eso?— Ngaba uya kufana noMfundisi Omkhulu uze uncede abanye abantu?— Sonke sinokubenzela izinto ezithile abanye abantu. Baya kuvuyiswa koko. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba, uYesu noYise baya kuvuyiswa koko.

Akunzimanga ukunceda abanye abantu. Ukuba ukhangela amathuba okwenjenjalo, uya kufumana izinto ezininzi onokubenzela zona. Ngoku khawucinge: Ngaba ikho into onokuyenza ukuze uncedise umama wakho? Uyazi ukuba zininzi izinto akwenzela  zona wena nentsapho iphela. Ngaba unokumnceda?— Kutheni ungambuzi nje?

Mhlawumbi ungalungisa itafile ngaphambi kwexesha lokutya. Okanye mhlawumbi usenokususa izitya ezimdaka etafileni emva kokuba intsapho igqibile ukutya. Abanye abantwana balahla inkunkuma yonke imihla. Nantoni na onokuyenza, uya kuba unceda abanye, kanye njengokuba uYesu wenzayo.

Ngaba unabaninawa okanye oodade wenu abancinane onokubanceda? Khumbula ukuba, uYesu, uMfundisi Omkhulu, wanceda nkqu nabalandeli bakhe. Ngokunceda abaninawa noodade wenu abancinane, uya kuba uxelisa uYesu. Yintoni onokubenzela yona?— Mhlawumbi unokubanceda bafunde ukuqoqosha izinto zabo zokudlala xa begqibile ukudlala. Okanye usenokunceda ekubanxibiseni. Okanye  unokunceda ngokondlula iibhedi zabo. Ngaba unokucinga ngenye into onokubenzela yona?— Baya kukuthanda xa ubenzela ezi zinto, njengokuba nabalandeli bakaYesu babemthanda.

Nasesikolweni usenokubanceda abanye abantu. Isenokuba ngabo ufunda nabo okanye umfundisi-ntsapho wakho. Ukuba omnye uwisa iincwadi zakhe, uya kuba ubonisa ububele ngokumnceda ekuzicholeni. Usenokunceda ekucoceni ibhodi okanye umenzele okuthile umfundisi-ntsapho wakho. Kukubonisa ububele kwanokuvulela omnye umnyango.

Maxa wambi, sisenokufumanisa ukuba abantu abasibuleli xa sibancedile. Ngaba ucinga ukuba oku kufanele kusenze siyeke ukwenza izinto ezintle?— Akunjalo! Abantu abaninzi abazange bambulele uYesu ngemisebenzi yakhe emihle. Kodwa oko akuzange kumenze ayeke ukwenza okuhle.

Ngoko masingayeki ukunceda abanye abantu. Masikhumbule uMfundisi Omkhulu, uYesu, size sizame ukulandela umzekelo wakhe.

Ukuze ufumane izibhalo ezingakumbi ngendlela yokunceda abanye abantu, funda IMizekeliso 3:27, 28; Roma 15:1, 2 neyabaseGalati 6:2.