Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 ISAHLUKO 48

Ihlabathi Elitsha LikaThixo Nelinoxolo​—Indlela Onokuphila Ngayo Kulo

Ihlabathi Elitsha LikaThixo Nelinoxolo​—Indlela Onokuphila Ngayo Kulo

UTHIXO wabeka uAdam noEva kumyezo wase-Eden. Nakuba bengazange bathobele baza bafa, uThixo uye wavulela abantwana babo ithuba lokuba baphile ngonaphakade eParadesi, kuquka nathi namhlanje. IBhayibhile ithembisa ngelithi: “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”​—INdumiso 37:29.

IBhayibhile isixelela ‘ngamazulu amatsha’ “nomhlaba omtsha.” (Isaya 65:17; 2 Petros 3:13) “Amazulu” angoku abunjwa ngoorhulumente babantu, kodwa uYesu Kristu nabo baza kulawula naye ezulwini baya kubumba “amazulu amatsha.” Hayi indlela ekuya kuba mnandi ngayo xa la mazulu matsha, angurhulumente kaThixo wobulungisa nonoxolo, elawula umhlaba!

Yintoni ke wona ‘umhlaba omtsha’?— Umhlaba omtsha uya kuba ngabantu abalungileyo nabathanda uYehova. Kaloku, xa iBhayibhile ithetha ‘ngomhlaba,’ maxa wambi ithetha ngabantu abaphila emhlabeni, kungekhona umhlaba ngokwawo. (Genesis 11:1; INdumiso 66:4; 96:1) Ngoko abantu ababumba umhlaba omtsha baya kuphila kanye apha emhlabeni.

Ihlabathi langoku elinabantu abangendawo liya kuba lingasekho. Khumbula ukuba, uMkhukula womhla kaNowa watshabalalisa ihlabathi labantu abangendawo. Yaye njengoko sele sifundile, eli hlabathi langoku lingendawo liza kutshatyalaliswa eArmagedon. Ngoku makhe sibone ukuba kuya kuba njani ukuphila kwihlabathi elitsha likaThixo emva kweArmagedon.

 Ngaba ungathanda ukuphila ngonaphakade kwiParadesi ekwihlabathi elitsha likaThixo nelinoxolo?— Akakho ugqirha onokusenza siphile ngonaphakade. Ingekho nepilisi enokusenza singafi. Ekuphela kwendlela esinokwenza ngayo ukuze siphile ngonaphakade kukusondela kuThixo. Yaye uMfundisi Omkhulu uyasixelela indlela yokwenza oko.

Makhe sithabathe iiBhayibhile zethu size sityhile kuYohane isahluko 17, indinyana 3. Apha siva la mazwi athethwa nguMfundisi Omkhulu: “Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.”

Ngoko uYesu wathi kufuneka senze ntoni ukuze siphile ngonaphakade?— Okokuqala sifanele singenise ulwazi ngoBawo wethu wasezulwini uYehova, nangoNyana wakhe owanikela ngobomi bakhe ngenxa yethu. Oku kuthetha ukuba simele sifundisise iBhayibhile. Le ncwadi ithi, Funda KuMfundisi Omkhulu, inokusinceda ukuba senze oko.

Kodwa ukufunda ngoYehova kuya kusinceda njani ukuba siphile ngonaphakade?— Kaloku, kanye njengoko kufuneka sitye imihla ngemihla, kufuneka sifunde ngoYehova imihla ngemihla. IBhayibhile ithi: “Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.”​—Mateyu 4:4.

Kwakhona kufuneka singenise ulwazi ngoYesu Kristu ngenxa yokuba uThixo wamthumela lo Nyana wakhe ukuze asuse isono sethu. IBhayibhile ithi: “Akukho lusindiso kuye nabani na ongomnye.” Iphinda ithi: “Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade.” (IZenzo 4:12; Yohane 3:36) Ngoko, kuthetha ntoni ‘ukubonisa ukholo’ kuYesu?— Kuthetha ukuba sikholelwa ngokwenene kuYesu yaye siyaqonda ukuba asinakukwazi ukuphila ngonaphakade ngaphandle kwakhe. Ngaba siyakukholelwa oko?— Ukuba kunjalo, siya kuqhubeka sifunda mihla le kuMfundisi Omkhulu, yaye siya kwenza oko akuthethayo.

 Enye indlela esemagqabini yokufunda kuMfundisi Omkhulu kukuyifunda ngokuphindaphindiweyo le ncwadi nokujonga uze ucamngce ngayo yonke imifanekiso ekuyo. Zama ukuphendula imibuzo ekule mifanekiso. Kwakhona, yifunde nomama okanye utata wakho le ncwadi. Xa bengekho abazali bakho, ungayifunda kunye nabanye abadala kunawe okanye abanye nje abantwana. Ngaba bekungayi kuba mnandi ukunceda abanye bafunde kuMfundisi Omkhulu ngoko kufuneka bekwenzile ukuze baphile ngonaphakade kwihlabathi elitsha likaThixo?—

IBhayibhile isixelela oku: “Ihlabathi liyadlula.” Kodwa isichazela indlela esinokuphila ngayo ngonaphakade kwihlabathi elitsha likaThixo. Ithi: “Lowo wenza ukuthanda kukaThixo uhleli ngonaphakade.” (1 Yohane 2:17) Ngoko sinokwenza njani ukuze siphile ngonaphakade kwihlabathi elitsha likaThixo?— Ngokungenisa ulwazi ngoYehova nangoNyana wakhe othandekayo, uYesu. Kodwa kukwafuneka ukuba sikwenze oko sikufundayo. Ngamana ukufundisisa kwakho le ncwadi kungakunceda ukwenze konke oku.