Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Funda KuMfundisi Omkhulu

Eyona migaqo iyodlula yonke eyakha yakho iseBhayibhileni. Abantwana banokufunda into ethethwa nguYise osezulwini.

Oko Abazali Bafanele Bakunike Abantwana Babo

Le ncwadi yenzelwe ukuba abantu abayifundela abantwana bakwazi ukuncokola ngezinto ezibalulekileyo.

Isizathu Sokuba UYesu Abe NguMfundisi Omkhulu

Wayefundisa ngantoni uYesu? Wayeziva phi izinto awayezifundisa?

Ileta Evela KuThixo Onothando

Ileta yakhe ikweyona ncwadi ixabiseke ukodlula nayiphi na enye.

Lowo Wazenzayo Zonke Izinto

Ngubani owadala iintaka, wazenza zakwazi ukucula? Ngubani owadala ingca eluhlaza? Wena, wadalwa ngubani?

UThixo Unalo Igama

Sonke sinamagama. Uyalazi igama likaThixo? Kutheni libalulekile nje igama lakhe?

“Lo NguNyana Wam”

Yintoni eyabangela ukuba uYesu abe ngoyena mntu ukhethekileyo?

UMfundisi Omkhulu Wayebanceda Abanye Abantu

Uyavuya xa usenzelwa into entle ngomnye umntu? Sonke siyavuya, noMfundisi Omkhulu wayeyazi loo nto.

Ukuthobela Kuya Kukukhusela

Abantwana banokufunda kubantu abadala. Xa uThixo esithi masenze into, simele siqiniseke ukuba ifanelekile.

Bakho Abangaphezulu Kunathi

Ezinye zilungile, ezinye azilunganga

Kufuneka Sizixhathise Izilingo

Umele wenze ntoni xa umntu esithi yenza into engalunganga?

UYesu Unamandla Kuneedemon

Asimele sizoyike iidemon kodwa kufuneka sizigade zingasilahlekisi.

Uncedo Olunikelwa Ziingelosi ZikaThixo

Iingelosi zikaThixo zinceda abo bathanda uYehova nabamkhonzayo.

UYesu Usifundisa Indlela Yokuthandaza

Unokuthetha noThixo nanini na emini okanye ebusuku, uza kumamela.

Abo Baba Ngabafundi BakaYesu

Yayingabantu abanjani?

Isizathu Sokuba Sifanele Sixolele

Ukuze siqonde, uYesu ubalisa ibali.

Isifundo Ngokuba Nobubele

Funda kwibali lomSamariya onobubele.

Yintoni Eyona Nto Ibalulekileyo?

Sinokuba zizityebi njani kuThixo?

Indlela Yokufumana Ulonwabo

Umfundisi omkhulu uveza imfihlelo ebalulekileyo.

Ngaba Akulibali Ukuthi Enkosi?

Unokufunda kumzekelo wabantu abayi-10 abaneqhenqa.

Ngaba Kufanelekile Ukulwa?

What should you do if trouble starts?

Ngaba Usoloko Ufuna Ukuba Ngoyena Uphambili?

Wathini uYesu kubafundi bakhe xa babexabana ngale nto?

Ngaba Ikho Into Esifanele Siqhayise Ngayo?

UYesu ubalisa ngomFarisi nomqokeleli werhafu.

Isizathu Sokuba Sifanele Sikuphephe Ukuxoka

Funda into uYehova awayenza kuAnaniyas noSafira.

Isizathu Sokuba Abantu Bagule

Liya kuze libekho ixesha apho abantu bengasoze baphinde bagule?

Ungaze Ube Lisela!

Funda ngabantu abane abathatha izinto ezingezozabo.

Ngaba Banokutshintsha Abo Benza Izinto Ezimbi?

Umzekelo kaSawule nehenyukazi usinika impendulo yalo mbuzo.

Isizathu Sokuba Kube Nzima Ukwenza Okulungileyo

Baza kuthini abantu ababi xa ungayenzi into abathi yenze?

Ngubani UThixo Wakho?

Baninzi oothixo abanqulwa ngabantu. Yintoni omele uyenze wena? AmaHebhere amathathu aselula ayaphendula.

Indlela Esinokwazi Ngayo Lowo Sifanele Simthobele

“Buyiselani izinto zikaKesare kuKesare, kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”

Ngaba Onke Amatheko Ayamkholisa UThixo?

Ubusazi ukuba iBhayibhile ithetha ngamatheko amaninzi awayebhiyozelwa? Sinokuyiqonda indlela awayecinga ngayo uThixo ngala matheko.

Indlela Esinokuloyisa Ngayo Uloyiko

Umfundisi Omkhulu zange athi kwakuza kuba lula ukukhonza uYehova. Kodwa umntu unokulufumana uncedo nendlela yokuba nesibindi.

Apho Unokufumana Khona Intuthuzelo

Yintoni ofanele uyenze xa ukhathazekile okanye unesithukuthezi?

Indlela Awakhuselwa Ngayo UYesu

Funda iindlela uYehova awamkhusela ngazo uYesu oselusana kubantu ababefuna ukumbulala.

UYesu Unokusikhusela

Xa wayelapha emhlabeni, wabonisa indlela anokubakhusela ngayo abantu abathandayo.

Kuya Kwenzeka Ntoni Xa Sisifa?

Ngaba ufanele ukoyike ukufa okanye abantu abafileyo?

Sinako Ukuvuka Ekufeni!

UThixo wanika uYesu Amandla okuvusa abantu, nkqu nabantwana ekufeni.

Ngoobani Abaza Kuvuswa? Baza Kuhla Phi?

Wathini uYesu ngale mibuzo?

Ukukhumbula UYehova NoNyana Wakhe

UYesu wabonisa abalandeli bakhe indlela ekhethekileyo yokukhumbula into esiyenzelwe nguye noYehova.

Isizathu Sokuba Simthande UYesu

Wanikela ngobomi bakhe obufezekileyo ukuze sifumane ubomi obungunaphakade!

Indlela Esinokumvuyisa Ngayo UThixo

Umzekeliso weBhayibhile uthi: “Yiba nobulumko, nyana wam, ibe nemihlali intliziyo yam.”

Abantwana Abavuyisa UThixo

Ziintoni onokuzenza ukuze uvuyise uThixo?

Isizathu Sokuba Kufuneka Sisebenze

Ukusebenza kunceda iingqondo nemizimba yethu. Unokufunda indlela onokuwuvuyela ngayo umsebenzi.

Ngoobani Abantakwethu Noodadewethu?

Ngaba nabantu abangazalwa ngabazali bethu ngabantakwethu noodadewethu?

Abahlobo Bethu Bafanele Bamthande UThixo

“Ningalahlekiswa. Unxulumano olubi lonakalisa imikhwa elungileyo.”

Buyintoni UBukumkani BukaThixo? Indlela Yokubonisa Ukuba Siyabufuna

Xa kunikelwe zonke izinto ezisemhlabeni kuYesu, uza kutshintsha izinto ezininzi.

Ihlabathi Litshatyalaliswa Ngamanzi—Ngaba Oko Kuya Kuphinda kwenzeke?

Amalungisa aya kuhlala emhlabeni ngonaphakade.

Ihlabathi Elitsha LikaThixo Nelinoxolo​—Indlela Onokuphila Ngayo Kulo

Umele wenze ntoni ukuze wonwabe kulo ngonaphakade?