Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Buyela KuYehova

 INXALENYE 1

“Elahlekileyo Ndiya Kuyifuna”

“Elahlekileyo Ndiya Kuyifuna”

Imvu iyabhadula. Ithe isaty’ ingca, yazibona seyishiyeke yodwa. Ngoku ayiboni mhlambi, ayiboni naloo malusi. Kuyarhatyela. Njengoko ilahlekile ezingxondorheni, izibhaqa isengozini yokuhlaselwa zizilwanyana ezinoburhalarhume ezizulazula kuloo ndawo. Ekugqibeleni, iva ilizwi eliqhelileyo—ilizwi lomalusi, oza ebaleka aze ayifunqule, ayambathise ngesambatho sakhe aze agoduke nayo.

IZIHLANDLO ezininzi, uYehova uye wazifanisa nomalusi onjalo. KwiLizwi lakhe usiqinisekisa ngale nto: “Ndiya kuzifuna izimvu zam ndize ndizinyamekele.”—Hezekile 34:11, 12.

‘Izimvu Zedlelo Lam’

Ngoobani izimvu zikaYehova? Ngamafutshane, ngabantu abamthandayo nabamnqulayo. IBhayibhile iyibeka kanje le nto: “Masinqule size siqubude; masiguqe phambi koYehova uMenzi wethu. Kuba yena nguThixo wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe.” (INdumiso 95:6, 7) Njengezimvu zokoqobo ezilandela umalusi, abakhonzi bakaYehova bafuna ukulandela uMalusi wabo. Ngaba bafezekile? Hayi. Ngamathuba athile, abakhonzi bakaThixo bakhe baba ‘zizimvu ezisasazekileyo,’ ‘izimvu ezilahlekileyo’ baba ‘nanjengezimvu ezibhadulayo.’ (Hezekile 34:12; Mateyu 15:24; 1 Petros 2:25) Sekunjalo, xa umntu elahleka, uYehova akamncami.

 Ngaba uyiva ngaphakathi kuwe into yokuba uYehova usenguMalusi wakho? UYehova uzibonisa njani ukuba unguMalusi kule mihla? Khawuve ezi ndlela zintathu ayenza ngazo le nto:

Uyasondla ngokusifundisa. UYehova uthi: ‘Ndiya kuzondla edlelweni elilungileyo. Ziya kubutha apho kwindawo elungileyo yokuhlala, zidle edlelweni elityebileyo.’ (Hezekile 34:14) UYehova usoloko esondla ngokusinika iimfundiso ezahlukahlukeneyo nezifika ngexesha elililo. Ngaba likho inqaku olikhumbulayo, intetho okanye ividiyo eyaphendula umthandazo wakho? Ngaba enye yezo zinto zange ikuqinisekise ukuba uYehova ukukhathalele?

Uyasikhusela futhi uyasixhasa. UYehova uthembis’ esithi: “Ebhaduleyo ndiya kuyibuyisa, neyaphukileyo ndiya kuyibopha, negulayo ndiya kuyomeleza.” (Hezekile 34:16) UYehova uyabomeleza abo babuthathaka okanye abaphelelwe ngamandla ngenxa yamaxhala. Uyazibopha izimvu zakhe, ezinceda zichache ukuba bezikhutyekisiwe—mhlawumbi nangamanye amakholwa. Ibe uyaziqokelela ezo ziye zabhadula nezisenokuba zilwa neemvakalelo ezimbi.

Akasincami. UYehova uthi ngezimvu zakhe: ‘Ndiya kuzihlangula kuzo zonke iindawo ebezichithachitheke zaya kuyo. Elahlekileyo ndiya kuyifuna.’ (Hezekile 34:12, 16) KuYehova, imvu elahlekileyo ayingoncanyelweni. Uyazi xa imvu ilahlekile, uyayikhangela aze avuye akuyifumana. (Mateyu 18:12-14) Abanquli bakhe abanyanisekileyo ubabiza ngokuthi, “zimvu zam, zimvu zedlelo lam.” (Hezekile 34:31) Nawe uphakathi kwezo zimvu.

KuYehova, imvu elahlekileyo ayingoncanyelweni. Uyavuya akuyifumana

“Sizisele Imihla Emitsha Njengakudala”

Kutheni uYehova ekukhangela futhi ekucenga ukuba ubuyele kuye? Ufuna wonwabe. Uthembisa ukuba uya kuhlisa ‘imvula yeentsikelelo’ kwizimvu zakhe. (Hezekile 34:26) Siyinyani eso sithembiso. Sowububonile ubungqina baloo nto.

Khumbula izinto ezenzekayo xa wawuqala ukwazi uYehova. Ngokomzekelo, wavakalelwa njani xa wawuqala ukuva iimfundiso ezibangel’ umdla ngegama likaThixo nangenjongo yakhe ngabantu? Usakhumbula indlela ekwakuba mnandi ngayo ukuba kunye namanye amaKristu endibanweni? Ngokuya wawusazishumayela iindaba ezilungileyo ebantwini abanomdla, wawungabuyi wonwabile futhi waneliseke ngaphakathi?

Unokuzibuyisa ezo mini. Abakhonzi bakaThixo bamandulo bakhe bathi: “Sibuyisele kuwe, Yehova, yaye siya kukulungela ukubuya. Sizisele imihla emitsha njengakudala.” (IZililo 5:21) UYehova wawuphendula loo mthandazo, ibe abantu bakhe babuyela kuye baza bonwaba kwakhona. (Nehemiya 8:17) UYehova uya kwenza loo nto nakuwe.

Kodwa ke, ukuthetha akufani nokwenza. Khawuqwalasele ezinye zezinto ezenza kube nzima ukubuyela kuYehova nendlela onokuzoyisa ngayo.