Inxalenye 1 INDALO KUSE KUMKHUKULA

Inxalenye 2 UMKHUKULA KUSE EKUKHULULWENI EYIPUTA

Inxalenye 3 UKUKHULULWA EYIPUTA KUSE KUKUMKANI WOKUQALA KASIRAYELI

Inxalenye 4 UKUMKANI WOKUQALA KASIRAYELI KUSE EKUTHINJWENI EBHABHILONI

Inxalenye 5 UKUTHINJELWA EBHABHILONI KUSE EKWAKHIWENI NGOKUTSHA KWEENDONGA ZEYERUSALEM

Inxalenye 6 UKUZALWA KUKAYESU KUSE EKUFENI KWAKHE

Inxalene 7 UVUKO LUKAYESU KUSE EKUBANJWENI KUKAPAWULOS

Inxalenye 8 OKO KUXELWA YIBHAYIBHILE KWANGAPHAMBILI KUYAZALISEKA