Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 114: Ukuphela Kobubi Bonke

Ibali 114: Ukuphela Kobubi Bonke

YINTONI oyibonayo apha? Ewe, ngumkhosi okhwele amahashe amhlophe. Kodwa phawula ukuba avela phi. Amahashe aphala phezu kwamafu evela ezulwini! Ngaba la ngamahashe okwenene asezulwini?

UYesu njengoKumkani ezulwini

Hayi, la asingomahashe okwenene. Siyakwazi oku ngenxa yokuba amahashe akanakubaleka phezu kwamafu, andithi? Kodwa iBhayibhile iyathetha ngamahashe asezulwini. Ngaba uyasazi isizathu?

Kungenxa yokuba ngaphambili kwakusetyenziswa amahashe kakhulu ekulweni iimfazwe. Ngoko iBhayibhile isixelela ngabantu abakhwele emahasheni bephuma ezulwini ukubonisa ukuba uThixo unemfazwe aza kuyilwa nabantu emhlabeni. Ngaba uyalazi igama lendawo yale mfazwe? YiArmagedon. Loo mfazwe iya kutshabalalisa bonke ububi emhlabeni.

NguYesu oya kukhokela ekulweni le mfazwe eArmagedon. Khumbula, uYesu nguye owanyulwa nguYehova ukuba ngukumkani worhulumente Wakhe. Yiyo le nto uYesu ethwele isithsaba sokumkani. Yaye ikrele libonisa ukuba uya kuzibulala zonke iintshaba zikaThixo. Ngaba ifanele isothuse into yokuba uThixo eza kutshabalalisa bonke abantu abangendawo?

Khawuphinde ujonge iBali 10. Ubona ntoni apho? Ewe, uMkhukula omkhulu owatshabalalisa abantu abangendawo. Wabangelwa ngubani loo Mkhukula? NguYehova uThixo. Ngoku khangela iBali 15. Kwenzeka ntoni apho? ISodom neGomora zitshatyalaliswa ngomlilo ovela kuYehova.

Tyhila kwiBali 33. Bona okwenzeka kumahashe nakwiinqwelo zokulwa zamaYiputa. Ngubani owabangela ukuba amanzi agubungele amaYiputa? NguYehova. Wakwenzela ukukhusela abantu bakhe. Khangela kwiBali 76. Apho uya kubona ukuba uYehova uvumela nabantu bakhe, amaSirayeli, batshatyalaliswe ngenxa yobungendawo babo.

Ngoko ke, asimele kumangaliswa kuba uYehova eya kuthumela imikhosi yakhe yasezulwini ukuphelisa bonke ububi emhlabeni. Kodwa cinga ngento eya kuthethwa koko emhlabeni! Tyhila iphepha size sibone.

ISityhilelo 16:16; 19:11-16.Imibuzo

  • Kutheni iBhayibhile ithetha ngamahashe asezulwini?
  • Liyintoni igama lemfazwe kaThixo nxamnye nabantu abangendawo abasemhlabeni, ibe yintoni injongo yale mfazwe?
  • Njengoko ubona emfanekisweni, ngubani oya kukhokela ekulweni, kutheni ethwele isithsaba, yaye ukuphatha kwakhe ikrele kubonisa ntoni?
  • Xa sikhangela kwiBali 10 nele-15, kutheni ingamele isothuse nje into yokuba uThixo eza kutshabalalisa abantu abangendawo?
  • Ibali 33, 36, nelama-76 abonisa njani ukuba uThixo uza kubatshabalalisa abantu abangendawo kwanokuba bazibiza ngokuba bangabanquli bakhe?

Imibuzo eyongezelelekileyo