Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 99: Egumbini Eliphezulu

Ibali 99: Egumbini Eliphezulu

KUNGOKUHLWA ngoLwesine ngoku, emva kweentsuku ezimbini kamva. UYesu nabapostile bakhe abali-12 beze kweli gumbi likhulu liphezulu ukuze bafumane isidlo sePasika. Indoda oyibona iphuma apha nguYudas Skariyoti. Uyemka aye kuxelela ababingeleli indlela yokufumana uYesu.

Isidlo seNkosi sangokuhlwa

Ngosuku olungaphambili, uYudas waya kubo wababuza: ‘Niya kundinika ntoni na ukuba ndiyaninceda nibambe uYesu?’ Bathi: ‘Iisilivere ezimashumi mathathu.’ Ngoku uYudas uya kula madoda ukuze awakhokelele kuYesu. Ngaba asinto imbi na le?

Isidlo sePasika sigqityiwe. Kodwa ngoku uYesu uqalisa esinye isidlo esikhethekileyo. Unika abapostile bakhe isonka aze athi: ‘Thabathani nidle kuba oku kuthetha umzimba wam onikelwa ngenxa yenu.’ Emva koko ubanika indebe yewayini aze athi: ‘Selani kuba oku kuthetha igazi lam, eliphalazwa ngenxa yenu.’ IBhayibhile ithi esi ‘sisidlo seNkosi sangokuhlwa.’

AmaSirayeli ayesidla iPasika ukuwakhumbuza ixesha laxa ingelosi kaThixo ‘yadlula’ izindlu zawo eYiputa, kodwa yabulala amazibulo ezindlwini zamaYiputa. Kodwa ngoku uYesu ufuna abalandeli bakhe bamkhumbule, nendlela awabancamela ngayo ubomi bakhe. Yiyo le nto ebaxelela ukuba bakhumbule esi sidlo sikhethekileyo nyaka ngamnye.

Emva kokudla iSidlo SeNkosi Sangokuhlwa, uYesu uthi abapostile bakhe mabakhaliphe baze bomelele elukholweni. Ekugqibeleni, bavuma iingoma kuThixo baze bahambe. Sele kusebusuku ngoku, mhlawumbi emva kwasezinzulwini zobusuku. Masibone ukuba bayaphi.

Mateyu 26:14-30; Luka 22:1-39; Yohane isahluko 13 kuse kwese-17; 1 Korinte 11:20.Imibuzo

  • Njengoko kuboniswe kulo mfanekiso, kutheni uYesu nabapostile bakhe abali-12 bekwigumbi elikhulu neliphezulu?
  • Ngubani le ndoda iphumayo, yaye iza kwenza ntoni?
  • UYesu uqalisa siphi isidlo esikhethekileyo emva kokugqitywa kweso sePasika?
  • IPasika yayiwakhumbuza siphi isiganeko amaSirayeli, yaye esi sidlo sikhethekileyo sibakhumbuza ntoni abalandeli bakaYesu?
  • Emva kweSidlo SeNkosi Sangokuhlwa, uYesu ubaxelela ntoni abalandeli bakhe yaye bona benza ntoni?

Imibuzo eyongezelelekileyo