Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ibali 95: Ukufundisa KukaYesu

Ibali 95: Ukufundisa KukaYesu

NGENYE imini uYesu uxelela enye indoda ukuba ithande ummelwane wayo. Le ndoda iyambuza uYesu: ‘Ngubani na ummelwane wam?’ UYesu uyayazi into ecingwa yile ndoda. Icinga ukuba abamelwane bayo ngabantu bohlanga lwayo nonqulo lwayo kuphela. Ngoko masibone okuthethwa nguYesu kuyo.

Ngamaxesha athile uYesu ufundisa ngebali. Wenza loo nto ke ngoku. Ubalisa ibali elingomYuda nomSamariya. Sele sifundile ukuba inkoliso yamaYuda ayiwathandi amaSamariya. Lithi ibali likaYesu:

Ngenye imini kwakukho umYuda owayesihla ngendlela esentabeni esinge eYeriko. Kodwa wahlaselwa ngabaphangi. Bathabatha imali yakhe baza bambetha waphants’ ukufa.

Kamva, kwehla umbingeleli wakwaYuda ngendlela. Wayibona le ndoda yenzakeleyo. Ucinga ukuba wenza ntoni? Wacezela phayaa endleleni wemka. Kweza omnye umntu wonqulo. YayingumLevi. Ngaba wema? Hayi, naye akazange eme ukuze ancede le ndoda yenzakeleyo. Unokubabona umbingeleli kwanomLevi bemgama phayaa besehla ngendlela.

Kodwa khawujonge ukuba ngubani lo ulapha nale ndoda yenzakeleyo. NgumSamariya. Yaye unceda umYuda. Uqaba iyeza emanxebeni akhe. Kamva, usa lo mYuda kwindawo anokuphumla kuyo ade aphile.

Ummelwane ongumSamariya

Akugqiba ibali lakhe, uYesu uthi kwindoda ebimbuze umbuzo: ‘Ngubani kwaba bathathu ocinga ukuba ngezenzo waba ngummelwane wendoda eyenzakeleyo? Ngaba ngumbingeleli, umLevi okanye umSamariya?’

Indoda iyaphendula: ‘NgumSamariya. Ube nobubele kwindoda eyenzakeleyo.’

UYesu uthi: ‘Unyanisile. Hamba ke ubaphathe ngokunjalo abanye.’

Akuyithandi na indlela afundisa ngayo uYesu? Sinokufunda izinto ezininzi ezibalulekileyo ukuba siyakuphulaphula oko kuthethwa nguYesu eBhayibhileni, uthini wena?

Luka 10:25-37.Imibuzo

  • Nguwuphi umbuzo obuzwa yenye indoda kuYesu yaye ngoba?
  • Yintoni esetyenziswa nguYesu ngamanye amaxesha xa efundisa, yaye yintoni esisele siyifundile ngamaYuda namaSamariya?
  • Kwibali likaYesu, kwenzeka ntoni komnye umYuda endleleni eya eYeriko?
  • Kwenzeka ntoni xa umbingeleli ongumYuda nomLevi bedlula ngakuloo ndlela?
  • Kulo mfanekiso, ngubani onceda umYuda owenzakeleyo?
  • Emva kokuba eligqibile eli bali, uYesu ubuza wuphi umbuzo, yaye iphendula njani le ndoda?

Imibuzo eyongezelelekileyo