Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 85: UYesu Uzalelwa Esitalini

Ibali 85: UYesu Uzalelwa Esitalini

UYALWAZI na olu sana? Ewe, nguYesu. Usandul’ ukuzalelwa esitalini. Isitali yindawo ehlala izilwanyana. UMariya ulalisa uYesu emkhumbini oyindawo yokugcina ukutya kweedonki nezinye izilwanyana. Kodwa kutheni uMariya noYosefu belapha nezilwanyana? Le asiyondawo yokuzalela umntwana, uthini wena?

Hayi, asiyiyo. Kodwa nasi isizathu sokuba lapha kwabo: Umlawuli waseRoma, uKesare Agasto, wenza umthetho wokuba wonk’ ubani abuyele esixekweni awazalelwa kuso ukuze igama lakhe libhalwe encwadini. Kaloku, uYosefu wazalelwa apha eBhetelehem. Kodwa ekufikeni kwakhe noMariya, abafumani ndawo yokuhlala. Ngoko kufuneka bangene apha esitalini. Yaye kanye ngolo suku uMariya wazala uYesu! Kodwa, njengokuba ubona, uphile ungumqabaqaba.

UYosefu, uMariya, nomntwana uYesu

Uyababona na abelusi bengena beze kubona uYesu? Babesezindle ebusuku besalusa izimvu zabo, baza bakhanyiselwa kukukhanya okuqaqambileyo. Yayiyingelosi! Abelusi baba noloyiko olukhulu. Kodwa ingelosi yathi: ‘Musani ukoyika! Ndiniphathele iindaba ezilungileyo. Namhlanje, eBhetelehem, kuzelwe uKristu iNkosi. Uya kusindisa abantu! Niya kumfumana esongelwe ngezithandelo zelaphu elele emkhumbini.’ Ngequbuliso kweza iingelosi ezininzi zaza zadumisa uThixo. Ngoko nangoko aba belusi bakhawuleza ukuya kubona uYesu, yaye bamfumana.

Ngaba uyasazi isizathu sokuba uYesu abaluleke kangaka? Ngaba uyazi ukuba ungubani ngokwenene? Khumbula, kwibali lokuqala lale ncwadi sithethe ngoNyana kaThixo olizibulo. Lo Nyana wasebenza noYehova ekwenzeni amazulu nomhlaba nazo zonke izinto. Nguye ke lowo uYesu!

Ewe, uYehova wathabatha ubomi bonyana wakhe ezulwini, wabufaka kuMariya. Kwaqalisa ukukhula umntwana ngaphakathi kuye kanye njengokuba abanye abantwana bekhula koonina. Kodwa lo mntwana wayenguNyana kaThixo. Ekugqibeleni uYesu wazalelwa apha esitalini eBhetelehem. Uyasibona na ke ngoku isizathu sokuba iingelosi zakuvuyela kangako ukuxelela abantu ukuba kuzelwe uYesu?

Luka 2:1-20.Imibuzo

  • Ngubani lo mntwana ukulo mfanekiso, yaye umbeka phi uMariya?
  • Kutheni uYesu ezalelwa esitalini sezilwanyana?
  • Kulo mfanekiso, ngoobani la madoda angena esitalini, yaye ithini ingelosi kuwo?
  • Kutheni uYesu ekhethekile?
  • Kutheni uYesu ebizwa ngokuba nguNyana kaThixo?

Imibuzo eyongezelelekileyo

Funda Okungakumbi

IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA

Wazalwa Nini UYesu?

Funda ukuba kutheni iKrismesi ibhiyozelwa ngoDisemba 25.