Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 100: UYesu Emyezweni

Ibali 100: UYesu Emyezweni

EMVA kokuphuma kwigumbi eliphezulu, uYesu nabapostile bakhe baya emyezweni waseGetsemane. Bebemane besiza apha izihlandlo ezininzi ngaphambili. Ngoku uYesu uthi mabahlale bephaphile baze bathandaze. Uyahamba athi qelele kubo kancinane, aqubude emhlabeni athandaze.

Kamva uYesu ubuyela kwindawo abakuyo abapostile bakhe. Ucinga ukuba benza ntoni? Balele! Izihlandlo ezithathu uYesu uthi mabahlale bephaphile, kodwa sihlandlo ngasinye ebuya ufika belele. ‘Ningathini na ukulala ngeli xesha?’ uYesu utsho kwisihlandlo sokugqibela ebuya. ‘Lifikile ixesha lokuba ndinikelwe kwiintshaba zam.’

Kanye ngelo xesha kuvakala ingxolo yesihlwele esikhulu. Khangela! Kuza amadoda ephethe amakrele neentonga! Yaye baphethe izibane ukubakhanyisela. Xa besondela, kuphuma omnye esihlweleni aze ngqo kuYesu. Uyamanga, njengokuba umbona apha. Le ndoda nguYudas Skariyoti! Kutheni emanga nje uYesu?

UYudas ungcatsha uYesu

UYesu uyabuza: ‘Yudas, ngaba undingcatsha ngokundanga?’ Ewe, ukwanga ngumqondiso. Ngumqondiso obangela ukuba amadoda ahamba noYudas abone ukuba lo nguYesu, umntu amfunayo. Ngoko iintshaba zikaYesu ziyasondela zimbambe. Kodwa uPetros akabavumeli bemke noYesu kungaliwanga. Ukhupha ikrele abeze nalo aze abethe kwindoda ekufutshane naye. Ikrele liyayiphosa intloko yendoda lize liyinqumle indlebe yasekunene. Kodwa uYesu uyayichukumisa indlebe yendoda aze ayiphilise.

UYesu uthi kuPetros: ‘Buyisela ikrele lakho kwindawo yalo. Akwazi na ukuba ndinokumcela uBawo akhuphe amawakawaka eengelosi zindisindise?’ Ewe, unako! Kodwa uYesu akamceli uThixo athumele iingelosi, kuba uyazi ukuba lifikile ixesha lokuba iintshaba zakhe zimthabathe. Ngoko uyazivumela zihambe naye. Masibone okwenzekayo kuYesu ngoku.

Mateyu 26:36-56; Luka 22:39-53; Yohane 18:1-12.Imibuzo

  • Uya phi uYesu nabapostile bakhe emva kokushiya igumbi eliphezulu yaye uthi mabenze ntoni?
  • Ufumanisa ntoni uYesu xa ebuyela kubapostile, yaye oku kwenzeka kangangezihlandlo ezingaphi?
  • Ngubani ongena emyezweni, yaye wenza ntoni uYudas Skariyoti, njengoko sibona emfanekisweni?
  • Kutheni uYudas esanga uYesu, yaye wenza ntoni uPetros?
  • Uthini uYesu kuPetros, kodwa kutheni uYesu engaceli uThixo ukuba athumele iingelosi?

Imibuzo eyongezelelekileyo