Ingelosi uGabriyeli yathunyelwa kwintombi entle egama linguMariya. Yayixelela ukuba iza kufumana umntwana oya kulawula njengokumkani ngonaphakade. Usana olunguYesu, lwazalelwa esitalini, apho lwatyelelwa ngabelusi. Kamva, inkwenkwezi yakhokelela amadoda avela eMpuma kumntwana lowo. Siza kufunda ukuba ngubani owawabangela ukuba abone loo nkwenkwezi, nendlela uYesu awasindiswa ngayo kwiinzame zokumbulala.

Emva koko, sifumana uYesu xa wayene-12 leminyaka ubudala, ethetha nabefundisi etempileni. Emva kweminyaka eli-18 uYesu wabhaptizwa, waza ke waqalisa umsebenzi wokushumayela uBukumkani nokufundisa awayewuthunywe nguThixo ukuba awenze emhlabeni. UYesu wanyula amadoda ali-12 ukuze amncedise kulo msebenzi waza wawenza abapostile bakhe.

Kwakhona uYesu wenza imimangaliso emininzi. Wondla amawaka abantu ngeentlanzi nje ezimbalwa nezonka ezimbalwa. Waphilisa abagulayo waza wavusa nabafileyo. Ekugqibeleni, sifunda izinto ezininzi ezenzeka kuYesu ngosuku lokugqibela lobomi bakhe, nendlela awabulawa ngayo. UYesu washumayela malunga neminyaka emithathu enesiqingatha, ngoko iCANDELO 6 ligubungela isihlandlo esingaphezulu kancinane kweminyaka engama-34.

UYesu uyafundisa