Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 68: Amakhwenkwe Amabini Awavuswayo

Ibali 68: Amakhwenkwe Amabini Awavuswayo

UKUBA ubufile, ubenokuvakalelwa njani unyoko xa ubuyiselwe ebomini kwakhona? Ubengavuya gqitha! Kodwa ngaba umntu ofileyo unokubuya aphile kwakhona? Yakha yenzeka na into enjalo ngaphambili?

Khangela le ndoda ilapha, kwanomfazi nenkwenkwana. Indoda ngumprofeti uEliya. Umfazi ngumhlolokazi wesixeko saseTsarefathi yaye inkwenkwe ngunyana wakhe. Ngenye imini inkwenkwe iyagula. Igula kakhulu de ekugqibeleni ife. UEliya uthi kulo mfazi: ‘Ndinike unyana wakho.’

UEliya ekunye nomhlolokazi nonyana wakhe ovusiweyo

UEliya unyuka nomntwana ofileyo amse egumbini eliphezulu aze amlalise emandlalweni. Emva koko uthandaza enjenje: ‘Yehova, khawuyiphilise kwakhona le nkwenkwe.’ Inkwenkwe iqalisa ukuphefumla! Ngoko uEliya wehla nayo kwakhona aze athi kumfazi: ‘Khangela, unyana wakho uyaphila!’ Kungenxa yoko le nto unina evuya kangaka.

Omnye umprofeti kaYehova obalulekileyo nguElisha. Uncedisana noEliya. Kodwa ekuhambeni kwexesha uYehova uyamsebenzisa noElisha ukwenza imimangaliso. Ngenye imini uElisha uya esixekweni saseShunem apho enzelwa ububele obukhulu ngumfazi othile. Kamva lo mfazi ufumana umntwana oyinkwenkwe.

Ngenye intsasa, xa lo mntwana sele ekhulile, uya kuyise osebenza emasimini. Ngequbuliso le nkwenkwe iyakhala: ‘Intloko yam ibuhlungu!’ Yakuba igodusiwe, inkwenkwe iyafa. Hayi indlela abuhlungu ngayo unina! Kwangoko uyahamba aye kulanda uElisha

Ekufikeni kukaElisha, ungena egumbini elinomntwana ofileyo. Uyathandaza kuYehova, aze alale phezu komzimba womntwana. Kungekudala umzimba wenkwenkwe uyafudumala, ize ithimle izihlandlo ezisixhenxe. Hayi indlela avuya ngayo unina xa engena aze afike iphilile inkwenkwe yakhe!

Baninzi gqitha abantu abafileyo. Le nto izenza buhlungu gqitha iintsapho zabo nabahlobo. Asinawo amandla okuvusa abafileyo. Kodwa uYehova unawo. Kamva siza kufunda indlela aya kubuyisela ngayo ebomini izigidi ezininzi zabantu abafileyo.

1 Kumkani 17:8-24; 2 Kumkani 4:8-37.


Imibuzo

  • Ngoobani aba bantu bathathu kulo mfanekiso, yaye kwenzeka ntoni kule nkwenkwana?
  • Uthandaza athini uEliya ngokuphathelele le nkwenkwe, yaye kwenzeka ntoni emva koko?
  • Ngubani igama lomncedisi kaEliya?
  • Kutheni uElisha ebizelwa ekhayeni lomfazi eShunem?
  • Wenza ntoni uElisha, yaye kwenzeka ntoni kumntwana ofileyo?
  • Ngawaphi amandla anawo uYehova njengokuba sibona kuEliya nakuElisha?

Imibuzo eyongezelelekileyo