Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 55: Inkwenkwana Ikhonza UThixo

Ibali 55: Inkwenkwana Ikhonza UThixo

INJANI ukuba ntle le nkwenkwana? Igama layo nguSamuweli. Yaye indoda ebeke isandla sayo entlokweni kaSamuweli ngumbingeleli omkhulu wakwaSirayeli uEli. Abanye nguyise kaSamuweli uElikana nonina uHana abazise uSamuweli kuEli.

USamuweli ubonana nombingeleli omkhulu

USamuweli umalunga neminyaka emine okanye emihlanu kuphela ubudala. Kodwa uza kuhlala apha emnqubeni kaYehova noEli kwanabanye ababingeleli. Kutheni uElikana noHana benikela umntwana omncinane njengoSamuweli ukuze akhonze uYehova emnqubeni? Masibone.

Kwakuyiminyaka nje embalwa ngaphambi koku ekwathi uHana waba buhlungu gqitha. Isizathu yayikukuba wayengafumani mntwana, yaye wayemfuna kunene. Ngoko ngamhla uthile xa uHana wayetyelele emnqubeni kaYehova, wathandaza: ‘Yehova, musa ukundilibala! Ukuba undinika unyana, ndithembisa ukuba ndomnikela kuwe akukhonze bonke ubomi bakhe.’

UYehova wawuphendula umthandazo kaHana, yaye emva kweenyanga wazala uSamuweli. UHana wayeyithanda le nkwenkwana yakhe, yaye waqalisa ukuyifundisa ngoYehova isencinane gqitha. Wathi kumyeni wakhe: ‘Akuba mdala ngokwaneleyo uSamuweli ukuba angalunyulwa, ndiya kumsa emnqubeni ukuze akhonze uYehova apho.’

Yiloo nto esiyibona isenziwa nguHana noElikana emfanekisweni. Yaye ngenxa yokuba uSamuweli efundiswe kakuhle ngabazali bakhe, uyakuvuyela ukukhonza uYehova apha ententeni kaYehova. Nyaka ngamnye uHana noElikana beza kunqula kule ntente ikhethekileyo, nokutyelela inkwenkwana yabo. Yaye nyaka ngamnye uHana uzisa ingubo entsha engenamikhono ayenzele uSamuweli.

Njengokuba iminyaka ihamba, uSamuweli uhlala ekhonza emnqubeni kaYehova, yaye uYehova nabantu bayamthanda. Kodwa oonyana bombingeleli omkhulu uEli uHofeni noFinehasi bangabantu ababi. Benza izinto ezininzi ezimbi, yaye babangela ukuba nabanye bangamthobeli uYehova. UEli umele abasuse ekubeni ngababingeleli, kodwa akenjinjalo.

USamuweli omncinane akavumeli naziphi na izinto ezimbi ezenzeka emnqubeni zimbangele ayeke ukukhonza uYehova. Kodwa kuba bembalwa gqitha abantu abamthanda ngokwenene uYehova, sekulithuba elide uYehova egqibele ukuthetha nabantu. Xa uSamuweli ekhula esiba mdala kwenzeka le nto:

USamuweli ulele emnqubeni aze avuswe lilizwi. Uyaphendula: ‘Ndilapha.’ Uyavuka abaleke aye kuEli esithi: ‘Undibizile, ndilapha.’

Kodwa uEli uyaphendula: ‘Andikubizanga; buyela emandlalweni.’ Ngoko uSamuweli ubuyela emandlalweni wakhe.

Kuze kuvakale ilizwi okwesibini: ‘Samuweli!’ Ngoko uSamuweli uyavuka aze abuyele kuEli. ‘Undibizile, ndilapha,’ utsho. Kodwa uEli uyaphendula: ‘Andikubizanga, nyana wam. Lala kwakhona.’ Ngoko uSamuweli ubuyela emandlalweni.

‘Samuweli!’ ilizwi limbiza okwesithathu. Aze uSamuweli abaleke aye kuEli. ‘Ndilapha. Ngoku makube undibizile,’ utsho. Ngoku uEli uyazi ukuba makube nguYehova ombizayo. Ngoko uthi kuSamuweli: ‘Phinda uye kulala, yaye ukuba uva ilizwi kwakhona, yithi: “Thetha, Yehova, umkhonzi wakho uphulaphule.”’

Uthetha loo nto uSamuweli xa uYehova embiza kwakhona. UYehova uxelela uSamuweli ukuba uza kumohlwaya uEli noonyana bakhe. Kamva uHofeni noFinehasi bafela edabini besilwa namaFilisti; yaye xa uEli esiva okwenzekileyo uyawa, aphuke intamo aze naye afe. Ngoko ilizwi likaYehova lizalisekile.

USamuweli uyakhula, aze abe ngumgwebi wokugqibela kaSirayeli. Ekwaluphaleni, abantu bayamcela: ‘Sinyulele ukumkani asilawule.’ USamuweli akafuni ukwenza le nto, kuba ngokwenene nguYehova ukumkani wabo. Kodwa uYehova uthi makabaphulaphule abantu.

1 Samuweli 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Imibuzo

  • Ngubani igama lale nkwenkwana isemfanekisweni, yaye ngoobani abanye?
  • UHana uthandazela ntoni ngenye imini xa etyelela umnquba kaYehova, yaye uYehova umphendula njani?
  • Uneminyaka emingaphi uSamuweli ukusiwa kwakhe ententeni kaYehova ukuba aye kumkhonza, yaye yintoni amenzela yona unina nyaka ngamnye?
  • Ngoobani oonyana bakaEli, yaye bangamadoda anjani?
  • UYehova umbiza njani uSamuweli, yaye umnika siphi isigidimi?
  • USamuweli uba yintoni akukhula, yaye kwenzeka ntoni akwaluphala?

Imibuzo eyongezelelekileyo

Funda Okungakumbi

IMIFANEKISO

USamuweli Etempileni

UYehova wamsikelela njani uSamuweli? Printa lo mfanekiso, wugqibezele, uze ufunde ibali lawo eBhayibhileni.

FUNDISA ABANTWANA BAKHO

USamuweli Waqhubeka Esenza Okuhle

Unokumxelisa njani uSamuweli uze wenze okuhle nokuba abanye abantu benza izinto ezimbi?

XELISA UKHOLO LWABO

‘Waqhubeka Ekhulela KuYehova’

Yintoni le yayingaqhelekanga ngoSamuweli? Yintoni eyancedayo ekukhuliseni ukholo lwakhe ngoxa wayesemnqubeni?