UAkan ufihla into ayibileyo

KHANGELA le nto igqunyelelwa yile ndoda ententeni yayo! Yingubo entle, nentsimbi yegolide kwaneengqekembe zesilivere. Izithabathe kwisixeko saseYeriko. Kodwa bekumele kwenziwe ntoni ngezinto zaseYeriko? Uyakhumbula na?

Bezimele ukutshatyalaliswa, yaye igolide nesilivere bezimele ukunikelwa ebuncwaneni bomnquba kaYehova. Ngoko aba bantu abamthobelanga uThixo. Bebe izinto zikaThixo. Igama lale ndoda nguAkan, yaye ukunye nentsapho yakhe. Masibone okwenzekayo.

Akuba uAkan ebe ezi zinto, uYoshuwa uthumela amadoda athile ukulwa nesixeko saseAyi. Kodwa ayoyiswa edabini. Amanye ayabulawa, aze aseleyo abaleke. UYoshuwa ubuhlungu gqitha. Uqubuda phantsi ngobuso emhlabeni aze athandaze kuYehova: ‘Kutheni na uvumela le nto isehlele?’

UYehova uyaphendula: ‘Vuka! USirayeli wonile. Bathabathe izinto ebezimele ukutshatyalaliswa okanye zinikelwe emnqubeni kaYehova. Bebe ingubo entle baza bayifihla. Andisayi kunisikelela de niyitshabalalise, nalowo uzithabathileyo ezi zinto.’ UYehova uthi uza kumbonisa uYoshuwa ukuba ingubani le ndoda ingendawo.

Ngoko uYoshuwa uhlanganisa bonke abantu, aze uYehova ayinyule indoda engendawo enguAkan. UAkan uthi: ‘Ndonile. Ndibone ingubo entle, intsimbi yegolide neengqekembe zesilivere. Ndizinqwenele gqitha ndaza ndazithabatha. Niya kuzifumana zigqunyelelwe ngaphakathi ententeni yam.’

Ekufunyanweni kwezi zinto zize ziziswe kuYoshuwa, uthi kuAkan: ‘Kutheni usizisele inkathazo nje? Ngoku uYehova uya kukuzisela inkathazo nawe!’ Emva koko bonke abantu bamxuluba ngamatye uAkan nentsapho yakhe bafe. Ngaba oko akubonisi ukuba masingaze sithabathe izinto ezingezozethu?

Emva koko amaSirayeli alwa neAyi kwakhona. Ngesi sihlandlo uYehova uyabanceda abantu bakhe baze boyise edabini.

Yoshuwa 7:1-26; 8:1-29.Imibuzo

  • Kulo mfanekiso, ngubani indoda engcwaba ubutyebi ebuthabathe eYeriko, yaye incediswa ngoobani?
  • Kutheni isenzo sika-Akan nentsapho yakhe sisibi kangaka?
  • Uthini uYehova xa uYoshuwa ebuza isizathu sokoyiswa kwamaSirayeli eAyi?
  • Xa uAkan nentsapho yakhe besiziswa kuYoshuwa, kwenzeka ntoni kubo?
  • Ukohlwaywa kuka-Akan kusifundisa siphi isifundo esibalulekileyo?

Imibuzo eyongezelelekileyo