Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ibali 42: Idonki Iyathetha`

Ibali 42: Idonki Iyathetha`

NGABA wakha wayiva idonki ithetha? ‘Hayi,’ unokutsho. ‘Izilwanyana azinakuthetha.’ Kodwa iBhayibhile ithi idonki yathetha. Masibone ukuba kwenzeka njani oku.

Ingelosi

AmaSirayeli phantse ukuba sele ekulungele ukungena elizweni lakwaKanan. UBhalaki, ukumkani wakwaMowabhi, uyawoyika amaSirayeli. Ngoko uthumela ukuba kubizwe inene elinguBhileham ukuza kuqalekisa amaSirayeli. UBhalaki uthembisa ukunika uBhileham intywenka yemali, ngoko uBhileham ukhwela edonkini yakhe aze aqalise uhambo lwakhe ukuza kubona uBhalaki.

UYehova akafuni ukuba uBhileham aqalekise abantu Bakhe. Ngoko uthumela ingelosi enekrele elide ukuze ime endleleni inqande uBhileham. UBhileham akayiboni ingelosi, kodwa idonki yakhe iyayibona. Ngoko idonki izama ukuyibaleka ingelosi, ize ekugqibeleni ilale phantsi endleleni. UBhileham uyacaphuka, aze ayibethe ngentonga idonki yakhe.

UYehova ubangela uBhileham eve idonki yakhe ithetha naye. ‘Ndenze ntoni na undibetha nje?’ idonki iyabuza.

UBhileham ukhwele idonki

‘Undenza isidenge,’ utsho uBhileham. ‘Ukuba bendinekrele ngendikubulala!’

‘Ndakha ndakuphatha ngolu hlobo na ngaphambili?’ idonki iyabuza.

‘Hayi,’ uphendula atsho uBhileham.

Ngoko uYehova wenza uBhileham ayibone ingelosi enekrele imi endleleni. Ingelosi ithi: ‘Ubuyibethela ntoni na idonki yakho? Ndize kuvala indlela yakho, kuba akufanele kuya kuqalekisa amaSirayeli. Ukuba idonki yakho ibingazamanga ukundibaleka, ngendikubethe wafa, kodwa ngendingayenzakalisanga idonki yakho.’

UBhileham uthi: ‘Ndonile. Bendingazi ukuba umi endleleni.’ Ingelosi iyamyeka ahambe uBhileham, aze aye kubona uBhalaki. Sekunjalo uzama ukuwaqalekisa amaSirayeli, kodwa kunoko, uYehova umenza awasikelele izihlandlo ezithathu amaSirayeli.

Numeri 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Imibuzo

  • Ngubani uBhalaki, yaye kutheni ethumela ukuba kubizwe uBhileham?
  • Kutheni idonki kaBhileham ilala phantsi endleleni?
  • UBhileham uyiva isithini idonki?
  • Ithini ingelosi kuBhileham?
  • Kwenzeka ntoni xa uBhileham ezama ukuqalekisa amaSirayeli?

Imibuzo eyongezelelekileyo