Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile

Ibali 41: Inyoka Yobhedu

Ibali 41: Inyoka Yobhedu
UMoses neenyoka zobhedu

NGABA le nyoka ibhijelwe esibondeni yinyoka yokoqobo? Asiyiyo. Le nyoka yenziwe ngobhedu. UYehova wathi kuMoses makayixhome esibondeni ukuze abantu bajonge kuyo baze baphile. Kodwa ezinye iinyoka ezisemhlabeni zezokoqobo. Zilume abantu zaza zabagulisa. Ngaba uyasazi isizathu?

Kungenxa yokuba amaSirayeli athetha kakubi ngoThixo nangoMoses. Ayakhalaza: ‘Wasikhuphela ntoni na eYiputa ukuza kufela kule ntlango? Akukho kutya yaye akukho manzi apha. Yaye sikruqukile kukutya le mana.’

Kodwa imana kukutya okulungileyo. UYehova ubanike ngommangaliso. Yaye ubanike amanzi kwangommangaliso. Kodwa abantu abanambulelo ngendlela abanyamekele ngayo uThixo. Ngoko uYehova uthumela ezi nyoka zinobuhlungu ukohlwaya amaSirayeli. Iinyoka ziyawaluma, yaye abaninzi kuwo bayafa.

AmaSirayeli atyiwa ziinyoka

Ekugqibeleni abantu beza kuMoses besithi: ‘Sonile, kuba sithethe kakubi ngoYehova nangawe. Ngoku sithandazele kuYehova asuse ezi nyoka.’

Ngoko uMoses uyabathandazela abantu. UYehova uthi kuMoses makenze le nyoka yobhedu. Uthi makayixhome esibondeni, yaye wonk’ umntu olunyiweyo makajonge kuyo. UMoses wenza njengokutsho kukaThixo. Yaye abantu abalunywayo bajonga inyoka yobhedu baze baphile kwakhona.

Sifunda okuthile koku. Ngandlel’ ithile sonke sinjengaloo maSirayeli alunywa zezo nyoka. Sonke sikwimeko yokufa. Khangela naphi na, yaye uyakubona abantu besaluphala, begula, baze bafe. Oku kungenxa yokuba indoda nomfazi bokuqala, uAdam noEva bamlahla uYehova, yaye thina sonke singabantwana babo. Kodwa uYehova wenze indlela yokuba siphile ngonaphakade.

UYehova wathumela uNyana wakhe, uYesu Kristu, emhlabeni. UYesu waxhonywa emthini, kuba abantu abaninzi babecinga ukuba ungendawo. Kodwa uYehova wanikela uYesu ukuba asisindise. Ukuba sijonga kuye size simlandele, siya kufumana ubomi obungunaphakade. Kodwa siza kufunda okungakumbi ngale nto kamva.

Numeri 21:4-9; Yohane 3:14, 15.Imibuzo

  • Kulo mfanekiso, yintoni le ibhijelwe esibondeni, yaye kwakutheni ukuze uYehova athi kuMoses makayixhome apho?
  • Yintoni eyenziwa ngabantu ebonisa ukungabi nambulelo ngazo zonke izinto uThixo abenzele zona?
  • Abantu bacela ukuba uMoses abenzele ntoni emva kokuthumela kukaYehova iinyoka ezinobuhlungu ukuze abohlwaye?
  • Kutheni uYehova exelela uMoses ukuba enze inyoka yobhedu?
  • Sinokufunda siphi isifundo kweli bali?

Imibuzo eyongezelelekileyo