KWOWU! Benza ntoni abantu ngoku? Bakhonza ithole! Kutheni besenza le nto nje?

Xa uMoses ehlala entabeni ixesha elide, abantu bathi: ‘Asazi ukuba kwenzeke ntoni kuMoses. Ngoko masizenzele uthixo oya kusikhokela siphume kweli lizwe.’

UMoses ulahla phantsi amacwecwe

‘Kulungile,’ utsho umntakwaboMoses uAron. ‘Khululani amacici enu egolide, niwazise kum.’ Xa abantu bekwenza oko, uAron uyawanyibilikisa aze enze ithole legolide. Abantu bathi: ‘Nanku uThixo wethu, osikhuphileyo eYiputa!’ AmaSirayeli enza umgidi omkhulu, aze anqule ithole legolide

Ekuyiboneni kukaYehova le nto, uba nomsindo omkhulu. Uthi kuMoses: ‘Khawuleza uhle. Abantu benza amasikizi. Bayilibele imithetho yam yaye baqubuda kwithole legolide.’

Abantu banqula ithole legolide

UMoses wehla ngokukhawuleza entabeni. Ekusondeleni kwakhe, uyawabona la masikizi. Abantu bayacula bengqungqa bejikeleza ithole legolide! UMoses ucaphuka kangangokuba uwalahla phantsi amacwecwe amabini amatye ekubhalwe kuwo imithetho, aze aqhekeke abe ziingceba. Wandula ke athabathe ithole legolide aze alinyibilikise. Uyalicola libe ngumgubo.

Abantu benze into elisikizi. Ngoko uMoses uxelela amadoda athile ukuba athabathe amakrele awo. ‘Abantu ababi abanqule ithole legolide mabafe,’ utsho uMoses. Yaye la madoda abulala abantu abangama-3 000! Ngaba oku akubonisi ukubaluleka kokuba sinqule uYehova kuphela, kungekhona oothixo bobuxoki?

Eksodus 32:1-35.Imibuzo

  • Kulo mfanekiso, benza ntoni abantu, yaye ngoba?
  • Kutheni uYehova enomsindo, yaye wenza ntoni uMoses akubona abantu besenza oko?
  • UMoses uthi makenze ntoni amanye amadoda?
  • Sifunda ntoni kweli bali?

Imibuzo eyongezelelekileyo